Lazebura.net I lazlar lazca - K?y? Katliam Projesi'nin irdelenmesi ve Alternatif Projeler
Lazebura.net

"Herkesin ayni d?s?ncede oldugu toplumlarda kimse d?s?nm?yor demektir." Walter Lipmann

Kazim Koyuncu
/content/view/129/60/yayla.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
Memleketten Bir Ka? Kare:)
Ana Konu: G?ncel Konular
nosi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ku? gribi,yoksulluk ve holding patronlar?
Ana Konu: G?ncel Konular
mjova
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
K?y? Katliam Projesi'nin irdelenmesi ve Alternatif Projeler PDF Yazd?r E-Posta
10.12. 2004

HUKUK IHLALLERI

Anayasam?z?n 90. maddesinin son f?kras? gere?ince usulüne göre yürürlü?e konulmu? milletleraras? antla?malar kanun hükmündedir. Milletleraras? Antla?malar hakk?nda Anayasaya ayk?r?l?k iddias? ile Anayasa Mahkemesine ba?vurulamaz.

Anayasa Mahkemesine iptal davas? a??lamamas? nedeni ile milletleraras? antla?malar kanunlar?m?zdan üstündür ve devletimizin tüm birimlerinin bu anla?ma hükümlerine uyma mecburiyeti vard?r.

Avrupan?n Yaban Hayat? ve Do?al Ya?ama Ortamlar?n?n Korunmas? Sözle?mesi 09.01.1984 tarih ve 84/7601 say?l? Bakanlar Kurulu Karar?yla onaylan?p, 20.02.1984 tarih ve 18318 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanarak yürürlü?e girmi?tir.Bu antla?man?n özellikle 3. maddesi, her akit taraf?n, bilhassa nesli tehlikeye dü?mü? ve dü?ebilecek türlerin, özellikle endemik olanlar?n ve de tehlikeye dü?mü? ya?ama ortamlar?n?n, bu sözle?me hükümlerine uygun olarak muhafazas? amac?yla, ulusal politikalar?n? geli?tireceklerini hükme ba?lam??t?r.

Tar?m ve Köy ??leri Bakanl???, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü?ünün 31 TEMMUZ 2001 tarihinde Resmi Gazetede yay?mlanan 24126 say?l? Tebli?ine göre DENIZ ALASI ( Salma trutta labrax) BERN SOZLESMESIne göre avlanmas? yasak hayvanlar kapsam?na al?nm??t?r.

Hal böyle iken yaln?z Arde?ende F?rt?na, F?nd?kl?da Ar?l? ve ?a?layan, Arhavide Kapise derelerinde yumurta b?rakan ve yaln?z bu ilcelerin deniz k?y?s?nda, k?y?ya yak?n ya?am?n? sürdüren DENIZ ALASIn?n ya?am alanlar? ta?la doldurulmak sureti ile yok edilmektedir.

Karadeniz yol güzergah? 35 metre eninde 1957 y?l? itibar? ile kamula?t?r?lm?? ve bu kamula?t?rma alan?nda tek gidi? ve tek geli? olarak köprüleri ile birlikte yollar tamamlanm??t?r.

?hale edenlerin yüce divanda yarg?land??? bu yol yap?m? önceden bu maksatla kamula?t?r?lan mevcut güzergahtan ba?lam?? iken ve bu cümleden olarak F?nd?kl?, ?a?layan Deresi üstündeki ilave köprü in?aat? devam ederken ans?z?n yolun dolgu yap?lmak sureti ile sahilden ge?irilmesi yönünde karar al?nm?? ve bu yöndeki karar onaylanm??t?r.

5.9.2001 tarihinde onaylanan bu ripaj (kayd?rma) projesinin iptali icin Trabzon Idare Mahkemesinde a?m?? oldu?umuz dava, 19.04.2002 tarihinde davan?n kabulü ile sonu?lanm??t?r. Karayollan Genel Müdürlü?ü ve Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl???n?n temyiz istemleri reddedilerek, i? bu karar Dan??tay 6. Dairesince 20.01.2004 tarihinde onanm??, tashihi karar talepleri de ret olunarak karar kesinle?mi?tir.

Yine zaman?n Belediye Ba?kan? ve Aksu Mahallesi Muhtar?n?n  müracaat? üzerine, F?nd?kl?-Aksu Mahallesi sahilinde yol ge?irilmesi uygun görülmemi? ve yol yap?m?n?n Do?u Karadenizde ender bulunan bir ?e?it kumsal? ortadan kald?raca?? cümleden olarak, F?nd?kl? Cumhuriyet Savc?l???nca Trabzon ?dare Mahkemesinden celb edilen dosyada Dan??tay 6. Dairesinin dava ile ilgili onama karar? mevcut iken, onama karar?n?n bir suretinin gönderilmesi i?in Dan??taya müzekkere yaz?lmaktad?r. Böylesi bir yaz??ma i?i uzatma degildir de nedir? Bunun yan?nda, akan ?at?s?n? kapatmak i?in F?rt?na Deresinden bir sepet ?ak?l alan kad?nlar?m?za zab?taca ceza kesilmektedir. Bahsettigimiz hususlarda Cumhuriyet Savc?lar?n?n harekete ge?mesi i?in ?ikayete dahi gerek yoktur. ?ünkü yukar?da belirtilen ve konuyu su? te?kil eden eylemler takibi ?ikayete bagl? su?lar cümlesinden de?ildir.

Bir devletin hukuk devleti olabilmesi; kararlar?nda süreklilik bulunmas?  ak?amdan sabaha karar de?i?tirmemesi, Anayasas?na, Anayasa Mahkemesine iptal davas? a??lamamas? nedeni ile yasalardan üstün olan milletleraras? antla?malara ve yasalara uymas? ile mümkündür.

F?nd?kl?-Arhavi-Arde?en, yaylas? ile denizi ile ve yayla ile deniz aras?nda irtibat? sa?layan dereleri ile bir bütündür. K?y?lar devletin hüküm ve tasarrufu alt?ndad?r. Ancak k?y?lar Anayasa Mahkemesinin 18.9.1991 tarihli karar?nda belirtildi?i gibi kamunun mal?d?r. Kamu kavram?na gelecek ku?aklar da dahildir.

Da? taraf?ndan ge?irilmesi daha ucuz olmas?na ra?men (örne?in Arde?en deniz dolgusu 195 milyon dolar iken, 1,5 kilometre i?erideki ku?aktan ge?ecek otoyolunmaliyeti 32 milyon dolard?r) yolun sahilden dolgu yap?lmak sureti ile ge?irilmesine olur veren bu sistemden Kurtulu? Sava?? vermi? ecdatlar?m?z ad?na utan? duyuyoruz. Maalesef, yolun boyuna ve da?lar? y?k?p kald?rd??? hafriyat miktar?na göre para veren ihale sistemini kullanan tek ülke Türkiyedir, Bu hususu ibretle takdirlerinize sunuyoruz.

Da?lar?m?z y?k?l?rken, y?k?lan da?lar?m?zla denizlerimiz doldurulurken do?al ve yaban ya?am alanlar? yok edilirken gelecek ku?aklar i?in, ya?am sahalar? yok edilen DENIZ ALALARI i?in ve do?al bir ?evrede insanca ya?ama hakk? olanlar i?in bu konuyu gündeminize alman?z?, kamuoyunu bilgilendirmenizi ve bu konuda bizlere yard?mc? olman?z? en derin sayg?lar?m?zla arz ederiz,07.12.2004

Prof.Dr. ?lyas YILMAZER Av.Cihan EREN Tahsin OCAKLI

NOT: Yukar?da arz otunan konu hakk?nda ALTUN?ZADE KÜLTÜR MERKEZ?NDE 12.12.2004 günü saat 16.00 da Karadeniz Derneklerinin i?tiraki ile panel düzenlenmi?tir. Bilgilerinize sunar?z

Adres : Barbaros BuIvar? ?ba Bloklar? No:12 D:8 Balmumcu/ Be?ikta? IST.

Tel        : 0212 3564875/ 3 hat Fax : 0212 356 23 18

 

Yorum

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI

 
ONLINE ?YELER
  193 misafir ve 33 ?ye
admin fazru zugabere serserilaz bobola53 ?ONAM edor mjova nazenin ingilaz lazona?i bere eylem_ nial r?yamdas?n
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder