Lazebura.net I lazlar lazca - ?ayda gelecek var m??
Lazebura.net

"Sana d?smanlik edecek kadar dostuna kuvvet verme." Sadi

Kazim Koyuncu
/content/view/134/60/ayderde%20cicek.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
Memleketten Bir Ka? Kare:)
Ana Konu: G?ncel Konular
nosi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ku? gribi,yoksulluk ve holding patronlar?
Ana Konu: G?ncel Konular
mjova
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
?ayda gelecek var m?? PDF Yazd?r E-Posta
 

?ay, Do?u Karadeniz insan?n?n en büyük gelir kayna??. Bölge insan?n?n sa?l??? ve ?ocuklar?n?n e?itimi dahil her ihtiyac?n kar??lanmas? ?aydan gelen gelire ba?l?.

Türkiye ?ay pazar? dünyan?n en büyük 5 pazar? i?inde yer al?yor. Türkiye nüfusunun yakla??k %90'? günde en az bir bardak ?ay i?iyor. 2001 y?l?nda ki?i ba??na tüketilen ?ay miktar? 2.4 litre idi. 2002 y?l?n?n sonuna kadar Türkiye i?inde tahminen US$540 milyon de?erinde ?ay sat??? olacak. Gelecek 5 y?l i?erisinde ise i? pazar büyüklü?ü %24 kadar geni?leyerek US$670 milyona ula?acak. Bu sadece i? pazar, bunun yan? s?ra ihra? edilen ?ay da var.

 

Peki, bu kadar büyük bir pazardan ?ay üreticisi yararlan?yor mu? Ya? ?ay hak edilen fiyat? al?yor mu? Yüksek enflasyon itibariyle, ?ay fiyatlar?na TL olarak bakmak anlams?z. Bu yüzden, CAYKURun verdi?i fiyatlara US$ olarak bakal?m.

US$/KG

Y?llar 1. Sürgün 2.Sürgün 3.Sürgün

1997 0,36 0,38 0,40
1998 0,33 0,36 0,36
1999 0,29 0,32 0,32
2000 0,26 0,26 0,26
2001 0,22 0,22 0,22
2002 0,22 0,22 0,22

CAYKURun verdi?i fiyatlar a??k. 1997 y?l?nda verilen 40 centden 2001 y?l?nda 22 cent dü?üyor ve 2002 y?l?nda ise bu fiyat hi? de?i?miyor. Ya özel ?irketler? Onlar tam bir fiasko. ?ay ödemelerini ya bir sene kadar uzun bir zaman sonra, yada 100 kilo ya? ?aya kar??l?k 7 kilo kuru ?ay vermek gibi komik ödemelerle yap?yor. ?u halde, üretici kötünün iyisini se?mek zorunda kal?p ?ay?n? gene devlete vermeyi tercih ediyor.

?imdi durum böyle. Hi? olmazsa üretici hala ?ay üretiminden ekmek yiyebiliyor. Ya yak?n gelecekte?

CAYKURun önümüzdeki y?llar i?inde özelle?tirilmesinden bahsediliyor. Tam olarak ne zaman olaca?? henüz belli de?il, ama tehlike yak?n gözüküyor. Yabanc? ?irketler CAYKURun özelle?tirilmesini dört gözle bekliyorlar. Yabanc?lar?n gözünün CAYKUR fabrikalar?nda yada arazilerinde olmad??? a??k. Yapacaklar? ?ey, bir ka? fabrikay? al?p, belli oranlarda yabanc? ?ay kar??t?rarak 5-10 y?l i?inde yerli ?ay?n re?etedeki oran?n? ila?l?k seviyeye dü?ürmek. Bu gün bile yerli ?ay?n en büyük dü?manlar?ndan biri yurt d???ndan gelen ka?ak ?ay. Kalitesiz olmalar?na ra?men, özellikle Güney Do?uda ka?ak ?ay büyük ra?bet görüyor. Özelle?tirme ile birlikte yurt d???ndan gelen ?ay miktar?nda art?? olacak. 2004 y?l?nda ithal ?aylar i?in devlet taraf?ndan fonlar ve gümrük indirilecek, bu da daha fazla yabanc? ?ay?n ülkeye giri?ine neden olacak. Bu Do?u Karadenizdeki üretici i?in ne demek? ?ay tar?m?n?n ölümü demek.

?ayda art?k gelecek yok. Türkiyede bütün sektörler parsel parsel yabanc? ?irketlere sat?l?rken, ?ay?n oldu?u gibi kalaca??n? dü?ünmek fazla iyi niyetliliktir. ?ayda gelecek yok oldu?una göre, bölge halk? alternatif ürünlere yönelmeliler belki de. Nelerin yap?labilece?i bir tart??ma konusu olabilir. ?ünkü, Karadenizliden ?ay al?nmamaya ba?land???nda, yada bu gün satt??? ?ay?n sadece be?te birini satabilmeye ba?lad??? zaman, kendi a?lay?p, a?lad???n? yaln?z kendi dinleyecek. Yap?lmas? gereken, a?l?k kap?ya dayanmadan, tok kalman?n yollar?n? ?imdiden aramak.

Yorum

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  99 misafir ve 17 ?ye
admin otanusi arhavisevdalisi serserilaz bybere CORLEONE viyaa_53 *NeYzEn* seray61 momoli lazkizi53x alper_53.5 gedvali? apa?i yesil caboit ingilaz
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder