Lazebura.net I lazlar lazca - Bolumi 1 : Kuzey Mahalles? osk’edinu-Kuzey Mahalles?nden
Lazebura.net

"Aci tanimamis olmak, b?y?k bir acidir." M.T. Cicero

Kazim Koyuncu
/content/view/215/273/ayder.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
sorgun orman? katliam?
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
?kimi
*h A Y A T B U *
Ana Konu: G?ncel Konular
nayla53
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
HABER AR??V?
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR 
Google
Bolumi 1 : Kuzey Mahalles? oskedinu-Kuzey Mahalles?nden PDF Yazd?r E-Posta
Selma Ko?iva   
08.06. 2005

KUZEY MAHALLE?? OSK`ED?NU  :: Selma Koçiva

Dortmund? Kuzey Mahallesi  Berlin Keuzberki steri ar no?a oren.Merkez istasyoni Bahnofi?a sum dura?i..
Ma hako pxer e3’i 3’anaren. LAZONA meba?kvi do hako Nezepe?k’ala caddesi pxer.Ha?o bu3’omer soka?i ?k’uni.Oxori ?k’imi didi oren.Sum dura?i u?un.Cur balkoni ar mutfa?i arti didi 3’alemona(koridor) ku?un.Curoni k’atiren leta?a yakini.Levadi va mi?unan.15  3’ana koçi?kimi ?kala hako pxert’i.Xut 3’anaren bozonta ?k’imi ?kala xvala pxer. Koçi meba?kvi.

K’oç’ivape St’anboli orenan.Dutxurepe Tarabya eni mskva yerepe dolvob?unan.Ma hako Kuzey Mahallesi elabxer hako mobordam bere ?k’imi.Muç’o gi3vatu Kuzey mahallesi getto oren. Xark’epe (zabanc?) xvala sk’udunan. Almanepe gamik’ates.Almanepe imtenan kamtepe?a..Hako kaina?i iri yeri?a k’oçi koren. 3’ulu Anadoli?i No?a steri.Oxorepe boya kodusves.Gzalepe kogvotamires kogvoduzanes...No?a a?ani ce3’opxes..Almanepe xolo va munyaman ?ku xarkepe hay borertu dei..Didalepe do badepe xvala dosk’udu.Arti pena bu3’omertu içkicepe na?umanpe..Cençareri na var u?unan fuk’arape..Uyu?turucu fuhu? irituli koren hako..Ma xoloti Anadoli numgvas dei hako pxer. Gale gamaft’asi Turkuli isinapinen. Oxori ?k’imi steri oren mteli  Kuzey Mahallesi.

Camepe koren. Ezani doliyoxaman.Oxori ?k’imi?a ignapen.Hay Almanya oren vato doga3’onek’o.Hay Istanboluri ar mahellest’eri. Kuzey Mahallesi pazari hako oren.Turketi?a irituli mulun.Tekstili meyve mutu gorare koren.K’arp’uzi at’amba ombri luu lobja patlicani domatesi ?r?tul?..Deyimi dobiyertu. Kartal pazari moxtu muço domaç’adu. Almani saticepeti turkuli kodigures. Doliyoxaman. Cur euro sum oeuro dei. Hako ha?o oren he?eni va mema?k’valinen.

Eveli hako anti fa?istepe ti dvomtines.Dudimçitape(komonistepe)Fa?istepe var amvales hako.3’ana   1933 i cur anti fa?isti dvo?urines.Huy Migrantepe (göçmenepe) sk’udunan.Neo nazepe var amvalenan hako..Ham no?a ?k’uni oren.Bak’alepe lokantape duçanepe k’avepe turkepe?i oren.Turkepe xvala var arap’epe rusepe  portekiyepe ispanyolepe urumepe yugoslavepe iri hako oren. Mteli kaina?a koçepe do oxorzalepe berepeni?ite..Dida badi 3’ul ti?ineri iri.

Kuzey Mahallesi lazepeti koxenan. Vi3’urepe Art’a?enurepe Xop’urepe..Hako Kyurdi alevi turki arap’i ont’aleri sk’udunan.Ar k’ale demok’at’epe dudimçitape mancura k’ale muhafazakari do turkuli fa?ist’epe.Turketi?i minyaruri oren ham No?a..Ar kuruyemi?çi var ortu himuti koeren huy Manti saloni bile kotu.

Nordstadt Kuzey Mahallesi ar mozayi?i oren.Mu?i mozayi?i na tku Turke?i ognuk’o hakoti mozayi?i ?k’uni cep3opxitu.Mektebepe xark’i berepe ob?a oren.?ri turkuli isinapams.Mancura berepeti turkuli osinapu diguraman.Ar ?talyani bere kortu mana biçali?am ti mektebi.Salvadori cozut’u.?kimi?iku turkuli ku?kutu.Hako osk’edinu msk’va oren.Mteli kaina(dunya) hay oren.Miti moginyasen usinapi. ?ri?i nena diguri dogaguruk’o.

Ham yazi diyisi hakole ginç’aramtu.Balk’oni celapxer mç’arum.Hakoni osk’edinu hakoni berepe oxorzalepe k’oçepe goçinapaten..LAZONA  gomayet2a?a ham no?a osk’edinu? muç’o oren gi3’vaten gamogisvaraten..Muço iyu do va mema?k’valinu Kuzey Mahallesi..Turketiti gomayen eni zade ti Lazona.. Kyurdepe Diyarbakiri Abhazepe Adapazari Arap’epe Hatazi iri çoi mu?i no?a mu?i gvayen.

 
Almanepe dulya go3’obu?amtu dei memayilenan mema3’ip’olenan.Xoloti va bigzartu. Kocebaç’abitu Almanya.Didepe ?kuni fabrikape içali?amtes.Madeni dolulurtes çomuri e?k’i?amtes.Huy berepe cencepe toli gon3’eri orenen.Tini?i?i dulyape ku?unan duçanepe gon3’es.Ha?o oren hako osk’edinu.Mendra varen Kuzey Mahallesi Momigoritu.Moxtitu elemakt?tu.Almanya?i o?k’ena ar 3ulu no?a kocebdgitu gaziranen.

K’at’a xaft2a ginçaraten Kuzey mahallesi?aç.Ham toli(pencere) gon3’aten do ama3’edaten.Muç’o bsk’udurtu do muç’o nd?alepe golobitoçamtu go3’?raten.Beçi mebikaça bazi va manç’arasen. Him ora miyondraten.Ora bzira xeleri borta?a xolo ginç’araten.

Kuzey Mahallesi?a xo? moxtitu..


Kuzey Mahallesinden

Dortmund Kuzey Mahallesi ,Berlin Kreuzberg gibi yabanc?lar?n yo?un oldu?u bir mahalle.Merkez istasyonuna üç durak.Yirmi y?la yak?n bir zamand?r burada oturuyorum. Lazona y? b?rakt?m, burda cevizlik caddesinde oturuyorum.Evim üç odal? iki balkon mutfak ve bir uzunca koridordan olusuyor.Topra?a yak?n ikinci katta oturuyorum.Onbe? y?l e?im ve k?z?mla burda ya?ad?m.Son be? y?ld?rda k?z?mla yanl?z ya??yorum.

Koçivalar? ?stanbulda b?rakt?m.Onlar Tarabya ya dolu?mu?lar.Ben burada Kuzey mahallesinde büyütüyorum k?z?m?.Nas?l diyeyim,  Kuzey  Mahallesi göçmenlerin yo?un ya?ad??? bir gettodur.Almanlar kaç?yorlar buradan.Burada Türkiyeliler, Araplar,  Portekizliler Ispanyollar bir arada ya?ar. ?imdide ruslar geldi..

Evler boyand?.Yollar düzeltildi, mahalle yeni bir yüz kazand?.Yinede almanlar kaç?yorlar buradan.Alman ya?l?lar yanl?z burda kald?. Birde Pena dedi?imiz alkol ba??ml?lar?.Burda halk?n en yoksul kesimi bir arada ya?ar.Uyu?turucudan fuhu?a kadar her türlü sorun vard?r.Yinede Türkiyeyi and?r?yor diye burda ya??yoruz.

Camilerden ezan sesleri yükseliyor.. Sanki buras? Almanyan?n bir ?ehri de?il de ?stanbulun bir mahallesi.

Kuzey Mahallesinin haftal?k pazar? burda kurulur.Türkiyeden her ?ey gelir.Tekstil sebze meyve..Karpuz fasulye patl?can domates..Mahalle pazar?nda al??veri? yapmaya bayiliyoruz..Alman sat?c?larda Türkçe ö?renmi?.Bunun için bu mahalleyi b?rakm?yoruz..

Eskiden burda bir anti fa?ist direni? olmu?.?ki anti fa?isti öldürmü?ler. Naziler girememi?ler mahalleye.?imdide göçmenlerin ya?ad??? bir yer.Neonaziler giremez buraya.Bu mahalle bizim. Bakkallar restoranlar perdeciler doktorlar  tüm çar?? bizim.

Kuzey Mahallesinde ya?ayan Lazlar da var. F?nd?kl?l?lar Arhavililer Hopal?lar.Burada kürdü alevisi laz? türkü bir arada ya??yor.Bir yerde demokratlar bir yerde muhafazakarlar.Herkes burda Türkiyen?n minyatürü bir mahalle.Bir kuruyemi?çimiz yoktu iki tane birden aç?ld?.Mant? salonumuz bile vard?.

Nordstadt Kuzey Mahallesi bir mozaiktir.Okullar göçmen çocuklar? ile doludur.Herkes Türkçe biliyor.Di?er çocuklar da çat pat Türkçe ö?reniyor.Bir italyan çocu?u vard? Salvador.Benden iyi Türkçe bilirdi.Burda ya?am güzeldir.Tüm dünya bu mahalleye toplan?r.?stedi?inizi burda bulabilirsiniz.

Bu yaz? dizisini buradan yaz?yorum.Burdaki ya?am? burdaki çocuklar? insanlar? kad?nlar? sizlere tan?tacag?m.Lazonay? özlerken Kuzey Mahallesini neden b?rakamad???m? anlataca??m.Türkiyeyi Lazonay? çok özlüyorum.Kürtler Diyarbak?r? Abhazlar Adapazar?n?  Araplar Hatay? herkes kendi yöresini özlüyor.

Almanlar i?lerini ellerinden al?yoruz diye bizi istemiyorlar.Yinede gitmiyoruz. Kuzey Mahallesi bizim.Büyüklerimiz fabrikalarda çal???rd?. Madene inerlerdi.?imdi çocuklar?m?z kendi i?yerlerini aç?yor.Kendilerini gelistirdiler.

Böyledir burda ya?am.Uzak de?il Kuzey Mahallesi ziyaretimize gelin.Almanyan?n ortas?nda bir küçük istanbul mahallesi kurduk görün.

Haftada bir yazaca??m Kuzey Mahallesinden.Bir pencere aç?p bakacaks?n?z içeri.Nas?l ya??yoruz günlerimiz nas?l geçiyor.Belki bazen yazamayaca??m sizleri bekletti?im olacak.Ama firstat buldukca yazacagim, Anilarimi, düsüncelerimi sizlerle paylasacagim

Kuzey Mahallesine  ho? geldiniz..


Selma Koçiva


May?s 2005

Yorum
sadece laz olarak ya?amak istiyoruz
Yazar vicelim a??k 2005-10-18 10:17:51
evet arkada?larbiz ne b?l?c?k nede ayr?mc?l?k yap?y?oruz biz sadece laz oldu?umuz ve laz kalaca??m?z? ve t?rk olmad???m?z? diyoruz.biz laz ?rk?ndan gelmi?iz ve kendimize t?rk dersek kendimiz kand?r?r?z...do?ru neyse onu diyeceksin..laz k?lt?r ve gelene?ine selma ko?iva kadar kimse sahip ??km?yo ve selma ko?ivaya ?ok te?ekk?r ederim sizler gibi insanlar bu k?lt?r? ya?atacak...
ula faso kafalilar
Yazar Misafir a??k 2005-10-13 01:04:30
Birakin su fasolugu.kaba odunkafali t?rk milliyetciligini. hepimiz insaniz. t?rk, laz, cerkez,g?rc?,arnavut vesayire t?rkiyede yasayan. birakin herkes kendini basbakaninda dedigi gibi bir alt kimlikle ifada edebilsin.kendi dilinde yazabilsin, sarki t?rk? s?ylesin. ne gociklaniysinuz ey kendini t?rk soyundan geldigini sanan hemserilerum
sevgili okuyucular1m
Yazar Misafir a??k 2005-08-28 10:09:13
bb1r kez daha Kuzey mahalles1nden ald1g1n1z key1f ve g?sterd1g1n1z 1lg1den tesekurler kuzey mahalles1 1y1 b1r dosyay olacak s1z1n katk1lar1n1 z 1le guzellesecek bu dosyay1 s1zlerle beraber yazacag1m sevg1l1 okuyucu su an 1stanbulday1m el1mdek1 k1tap uzer1ne cal1smaktaym bu yasz1 d1z11s1n1n turkce bolumu 1le b1r sure sonra 1lg1leneb1leceg1m b1raz sab1r bek1yorum ?nce lazcalar b1r kavrans1n tercume 1s1 kolay 1nan1n her seye yetem1yorum oysa gunun 24 saat1 lazca 1le ugras1yorum bazan d1nlend1g1n gunler1 saatler1 kend1me c1k goruyorum  
selamlar 1y1 okumalar  
selam koc1va  
 
s1z1n kalem1n1z
Sevgili okuyucu
Yazar Misafir a??k 2005-08-27 08:56:19
Kuzu ile kurdu ay1rmak mant1kl1 insan1n isidir. 'Hepimiz biriz ' 'hepimiz T?rk?z' d?_?ncesi as1l s?venizmdir. Bu milliyet?i ?izgi Kemalistlerden buyana bize kalm1_ bir mirastir. Bu g?n Keal Atat?rk?n miras?1s1 olan CHP reformist AKP den daha s?venisttir.Kimin s?venist kimin ger?ek?i olduu biraz da Tarih ara_t1rmas1na onun a?1a ?1kmas1na bal1. M? 2000 t1llar1na dayanan kolxeti medeniyeti ne y?rede ya_ayan rum k?lt?r?d?r nede bin li y1llardan Anadoluya d1sardan gelen T?rk k?lt?r?d?r.Tabi Atat?rk bir ?st kimlik olaarak kavarm1s T?rkl?g?.Ben kisi olarak ?st kimlie gerek duymuyorum soruldugunda laz1m diyorum. Bu T?rkiyeli olmad11m anlam1na gelmez. Yaz1lar1m dikkatl1 okundugunda g?r?lecegi gibi ben Anadolunun sehir devletlere b?l?nmesinden bir Yugoslavya olmas1ndan yana degilim. Ama ?st kimlik dayatmas1na da karsiy1m . B1rak1n herkes kend1n1 ne hissediyorsa o olsun.Ne T?rk olman1n ne laz olman1n bir art1s1 vard1r Sonu?ta insan insand1r.Ben laz1m diyenden neden rahats1z oluyorsunuz.Kimilerinin T?rk yada alman olma ?zg?rl?g? kadar benimde devletimin olmas1sart degil laz olma ?zg?rl?g?m var.Hem elma hem armut olamazs1n1z.Gerektiginde ikiside meyvedir diyebidigimiz gibi ayr1 ayr1 da isimlendirebilmeliyiz. 
 
sayg1lar 
 
selma Ko?iva
Birilerini B?l?c? Ba?? Yapmayal?m.
Yazar realbekle a??k 2005-08-02 14:57:17
G.Do?u Anadolu'da Ya?ayanlar bizden olmad?klar?n? ?srarla s?yl?yor. Biz olar? ay?rmasakta onlar ayr?ld? bizden ?imdi ama? Karadenizi ay?rmak Rum, Ermeni, Laz yada T?rk olmad???m?z? idda edemeyiz. Birimizin Annesi, Dedesi ,Ninesi Bu ?rklardan birini ta??yor olabilir do?al olarak ayn? genler bizdede var. Hangi genimizin ?ok oldu?u ile mi ana dilimizi (?rk?m?z?)se?ece?iz yoksa bunlara tak?lmadan k?lt?r?n? unutmadan beraber mi ya?ayaca??z. Kolhi'ler kadar eskidir Karadenizdeki T?rk Boylar? , Rumlar ,Ermeniler v.s T?rklerin Karadeniz( Anadolu) maceras? Osmanl?dan ?ok ?nceye dayan?r. Avrupa Irk??l??a kar?? iken bizi s?rekli ?rklara ay?r?yorlar Fark?nda de?il misiniz. Ben Bir Melezim. Genlerim Umrumda Kimin(?rk) Bask?n oldu?unu merak etmedim ??nk? ben T.C i?indeyim ve ondan ayr? olmakta istemiyorum. Ve Kaz?m Koyuncuyu B?l?c? Ba?? yapmayala?m. O ?ark?lar?n? konu?tu?u iki dillede s?ylemeyi se?ti s?yledi?i i?in ne Vatan Haini oldu nede Lazlar?n Kahraman? Kurtar?c?s?. Onun dedeside bu topraklar ve Cumhuriyet hatta Osmanl? i?in sava?t? onun genlerindede Laz geni kadar T?rk geni bulunuyordu aksini idda edemezsiniz.
kat?l?yorum
Yazar Misafir a??k 2005-07-14 11:32:15
bende arkada??ma kat?l?yorum. pe?inden gitmeye ?al??t???m?z selma ko?iva ve ekibinin ger?ek amac? nedir.do?uda oldu?u gibi karadeniz b?lgesini b?lmekmi.
ho?uma gitmedi
Yazar Misafir a??k 2005-07-14 11:29:45
1-selma ko?iva lazca yaz?yor ama fazla bir ?ey anlayam?yorum. hangi lazca ile yaz?yor.  
2-selma ko?iva neden hep almanyadan yaz?yor 
3-t?ryiyeye gelip neden paneller dazenlemiyor 
4-?ekindi?i bir nokta varm? 
5-duydu?uma g?re selma ko?iva t?rk vatanda?l???ndan ??k?p alman vatanda?? olmu?? niye bunun cebab?n? vermelidir 
6-kuru kuruya bu i?ler olmaz 
l?tfen bu sorular?n cevab?n? veriniz yosa helak olursunuz
iyide
Yazar mkorkmaz a??k 2005-07-13 22:58:28
Lazlar bir ulusmudur.Evet diyeceksiniz belki.Ama lar?n? ekleme cesaretini de eklemelisiniz.Herkes ana dilini ??renme konu?ma ve yazma ?zg?rl???ne sahip olmal?.Ancak dikkat edilecek bir nokta var.O da k?lt?r emperyalizmine kar?? direnilirken ?ovenizme kaymamakt?r.Sitenizde ,dilerim yan?l?yorum ama biraz ??venizm kokuyor gibi.Merak etti?imi?in yazd?m.Beni ikna etmek sizin g?reviniz.te?ek?rler.Ne olusa olsun siteniz g?zel.Ba?ar?lar
?ok g?zel ama...
Yazar bugulu a??k 2005-07-11 15:43:32
sitede lazca yaz?lar?n olmas? ger?ekten ?ok g?zel fakat malesef lazca bilmedi?imden dolay? yaz?y? okuyamad?m. :cry yaz?n?n t?rk?esinide eklerseniz ?ok iyi olur tabi benim lazcay? ??renmem daha da iyi olur... 
Yazar sudusleri a??k 2005-07-08 12:11:32
"Burada k?rd? alevisi laz? t?rk? bir arada ya??yor." kelimesi biraz garibime gitti. insanlar? neden b?yle s?n?fland?r?yorsunuz anlam?yorum. ben kimseye o bu ?u diye bakmad?m hi?birzaman. bu ?lkede herkes bir olmal?. b?yle ayr?mlar y?z?nden bu ?lke onlarca y?ld?r bir ?ok ac? ?ekti. yaz?k de?il mi? te?ekk?rler.
Her zamanki gibi harika
Yazar Mjorur a??k 2005-07-07 11:14:10
Selma abla her zamanki gibi i?imize i?leyen bir yaz? yazm??s?n..Bu ac? g?nlerde kendi dilinde bir?eyler okumak o asi sesin Kaz?m abinin ya?atmaya ?al??t??? dilimizden bir?eyler okumak ?ok iyi geliyor bana..?ok te?ekk?rler tekrar tekrar lazca yazd???n i?in,onu ya?att???n i?in..
Arkadasima katiliyorum..
Yazar GuLBeBeK a??k 2005-06-11 14:37:19
Bu cok guzel lazca yazilar makaleler hosumuza gidiyor elbet ama bu yazi dizisinden tek bir kelime anlamadim lazca biliyorum ama sadece kulakdan dolma yani bu yaziyi anliyacak kadar degil mumkunse bu yazinin turkce tercumesinide altina yayinlarsaniz cok sevinirim benim gibi bir cok uye olan arkadaslarimizin da sevineceginden eminim... Kolay gelsin basarilar...
Yazinin T?rkce ve almanca versiyonu
Yazar Misafir a??k 2005-06-11 13:41:08
Yazinin T?rkce ve almanca versiyonu yakin zamanda yayinlanacak.Hikaye-Yazi dizisi zaten ?c dilde kaleme aliniyor..
site sadece lazcami...yani tek dillimi?
Yazar Misafir a??k 2005-06-09 10:17:23
Merhabalar. Almanyanin soguk bir sehrinden... 
B?y?k bir heveske Selma Kocivanin yazisini okumak icin internete girdim..Saniyorum lazca olani yerlestirdiniz...Anlamadigim icin ?zg?n?m...keske ?grenmemiz m?mk?n olsaydi.......Hoscakalin---selamlar--Ayten

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!


 
 
BU B?L?ME AIT YAZILAR VE MAKALELER
Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
SELMA KO??VA
MISAFIR DEFTERINDEN
kuzey
do?a harikas? do?u karadeniz ?zerinde nas?l oyunlar oynand???n? bilmiyorum ama ?u bir ger?ek s?ra karadenize geldikleri bir ger?ek.ilk ?nce ?oruh vadi
Devam

Ziyaret?i Defterini imzala
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  194 misafir ve 19 ?ye
meya53 galeodes53 viceli otanusi mcima CENG?Z CEREN SyNsY__ lesya lipadri EFSUN ?ONAM limsa komoli lazi f?nd?k_52 LAZYA asmin lazenver bageni qalip
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder