Lazebura.net I lazlar lazca - HOPA K?LT?R-SANAT VE DENIZ FESTIVALI PROGRAMI
Lazebura.net

"Bir seyi bulunmadigi yerde aramak, aramamak demektir." Mevlana

Kazim Koyuncu
/content/view/274/227/zbkonser.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
Memleketten Bir Ka? Kare:)
Ana Konu: G?ncel Konular
nosi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ku? gribi,yoksulluk ve holding patronlar?
Ana Konu: G?ncel Konular
mjova
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
HOPA K?LT?R-SANAT VE DENIZ FESTIVALI PROGRAMI PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.07. 2005
7-TEMMUZ PER?EMBE/content/view/274/227/hopa_festival.jpg
10.00-AÇILI?
Atatürk An?t?na çelenk koyma
10.00 –B?S?KLET YARI?I
Ba?lang?ç yeri: Sarp
Biti? noktas?: Festival alan?
13.00-BELGESEL F?LM
Bir bilim adam?yla zaman içine yolculuk
Yönetmen: Özcan Alper
14.00-PANEL
Türkiye’de tarm sorunu ve Çay
Abdullah Aksu
Sezai Kaya
Ali Bülent Erdem
Çay-Sen temsilcisi
Yer: Belediye meclis salonu


F?LM GÖSTER?LER?
16.00:E?reti Gelin (Yön: A.Y?lmaz)
Yer: Hopa sinema salonu
18.00:Yaz? Tura (Yön; U.Yücel)
Yer: Hopa Sinemas?

Halk Danslar?
19.30-Kutayisi Halk danslar? toplulu?u
Yer: Festival alan?
21.30:D?A Gösterisi
Avrupa Birli?i kap?snda Türkiye
Yer: Hopa ?ehir park?
KONSERLER

20.30:Birol Topalo?lu
21.30:Ya?ar Kurt
22.30:Fuat Saka

8 TEMMUZ CUMA

13.00:BELGESEL F?LM
Ekmek davas? (Yön: Serkan Acar)
Yer: Hopa belediyesi meclis salonu
13.30 Ç?rak do?alc? dönü?
Yön: N.Sönmez-B. Ar?nl?
Yer: Hopa Belediyesi meclis salonu

14.00-PANEL
Nas?l bir e?itim istiyoruz?
Abdullah Dinçer (E?itim-Sen Genel ba?kan?)
Yrd. Doç. Çi?dem ?ahin
Yer: Hopa Belediyesi meclis salonu

F?LM GÖSTER?LER?
16.00:?nat Hikâyeleri (Yön; Reis Çelik)
Yer: Hopa Sinemas? salonu

18.00-Mele?in dü?ü?ü (Yön; ?. Kaplano?lu)
Yer: Hopa sinemas? salonu

21.30 D?A GÖSTER?S?
Türkiye’den 10 foto röportaj
Yer: Hopa ?ehir park?

KONSERLER
20.00 Grup SAR
20.45;Hopa Çocuk Korosu
21.30;Rojin
22.30:Bayar Þahin

9 TEMMUZ CUMARTES?

13.00:Belgesel film;
A?ustos Kar?ncas?
Yön; Bingöl Elmas

14.00 SÖYLE??
Dünyada ve Türkiye’de alternatif Sol Hayri Kozano?lu(ÖDP Genel Baþkani)
Yer; Hopa Belediyesi meclis salonu

F?LM GÖSTERLER?
16.00:Bulutlar? beklerken (Yön: Ye?im Ustao?lu)
Yer: Hopa Sinema salonu

18.00- E?reti Gelin (Yön: At?f Y?lmaz)
Yer: Hopa Sinema salonu

19.30 HALK DANSLARI
Tonya Halk Oyunlar? ekibi
Yer: Festival alan?

21.30 D?A GÖSTER?S?
Seka direni?i
Yer: Festival alan?

KONSERLER

20.00:Grup Dolepe Neno
21.00:Bulutsuzluk Özlemi
22.30:Gökhan Birben


10 TEMMUZ PAZAR

11:DAYANI?MA KAHVALTISI
Yer: Hopa ?ehir park?

16.00:AMATÖR PLAJ VOLEYBOLU
Final kar??la?malar?

16.00 F?LM GÖSTER?LER?
Yaz? Tura (Yön: U?ur Yücel)
Yer: Hopa sinema salonu

18.00:?nat Hikâyeleri (Yön: Reis Çelik)
Yer: Hopa sinema salonu

HALK DANSLARI
19.30:?av?at Belediyesi Halk Oyunlar? ekibi
Yer: Festival alan?

KONSERLER

20.00:Grup Çveneburi
21.00:3 Kad?n
22.00:Volkan Konak
22.30:Edip AkbayramYorum
karadenizli hem?olar kano?lular sizi sev
Yazar Misafir a??k 2005-09-05 11:37:38
kano?lu.lar arde?en.de ?epniler olarak daima h?zl?d?rlar53
lazt?rk
Yazar Misafir a??k 2005-09-05 11:35:31
lazlar her zaman neden ?en ama okadarda karadeniz gibi ?fkelidur moy teknolojiyi ?ok severler ama devlet yat?r?m? azd?r mecburuz devletimiz i?in atmaca 53 yapmaya
misafirperver
Yazar alaf a??k 2005-07-31 16:33:52
senin gibi bir insan?n yazd?klar?n? neden burada yay?nlarlar ki.. hadi ele?tri olsa sevinirim, de?il.. bence kendine bir iyilik yap ve yazma.. 
 
yaz?lar? yay?nlamadan ?nce okuyan arkada?lara da biraz ?zenli olmalar?n? an?msatsam ay?p olur mu bilemiyorum :) bu adam g?z?n?zden ka?m?? olmal?.. 
 
koca kaz?m? u?urlayanlara, orada tek ses olanlara bile bula?m??.. neden bu kirlili?i bize bula?t?r?yorsunuz ki bu adam?n yaz?lar?n? yay?nlayarak?
HOPA FEST?VAL?
Yazar Misafir a??k 2005-07-14 08:39:40
Ben Hopa'da ya?ayan bir vatanda??m. Hopam?z laz, hem?inli, rizeli, po?a gbi bir ?ok insan grubunun ya?ad??? ?irin bir il?emiz. Bu insanlar? bir arada ya?atmak i?in kayna?t?rmak zorunday?z. Bu kayna?t?rmay? en fazla yerel y?netimlere d??mektedir. Ne yaz?k k? bu sene ve ge?en sene yap?lan festivallerde insanlar? kayna?t?rmaktan ziyade kampla?t?rd??? a??kt?r. ??yleki;ideolojik bir tak?m heva ve heveslerini ge?mi?te hayk?ramam?? dima?lar? bo? bir tak?m kuru kafa insanlar ellerine az da olsa bir firsat ge?mesi durumunda g?zelim Hopa'y? KURTARILMI? B?LGE olarak ilan edebiliyorlar. Neyi kimden kurtard?n?z. Siz ?nce kendi fikirlerinizi bir sorgulay?n. Maoyu, Stalini ve di?erlerini. Kuru edebiyat ba?ka bir ?ey de?il. Belediye ba?kan? d?r?stl?kten dem keser. Ben bir hem?inli olarak Y?lmaz TOPALO?LU'na oy verdi?ime pi?manm. Se?imlerden ?nce bizi bir tak?m vaadlerle kand?rd?. Belediye Meclis ?yesi olan alevi Nefise'nin festival i?in alaca?? karar b?yle olur.
SA? VE YA SOL NE FARKI VAR?
Yazar KoylaV a??k 2005-07-11 16:41:33
Biz her?eyden ?nce karadenizliyiz...sa? veya sol bu g?ne de?in aram?za bir nifak sokamam?? bundan sonra da sokmas?na m?sade etmeyiz...hem ?enlikleri ve festivalleri sadece sol g?r??l? insanlar d?zenlemez ; k?lt?r?n? seven ve ge?mi?ini ya?atmak isteyen herkes bu tip arganizasyonlarda yer almak ister...
ZU?A?? BERE-Zavals?z misafirperver :))
Yazar NihatCAPAR a??k 2005-07-11 00:49:58
Misafirperver:  
 
 
propoganda de?il PROPAGANDA 
solcunu de?il SOLCUNUN 
birde de?il B?R DE 
elbetteki de?il ELBETTE K? 
bir?eyi de?il B?R ?EY? 
 
... 
 
?imdi d?n?p bakal?m, ters d?z yazmaya ?al??t?klar?n?z?n ne oldu?una... 
solculardan bahsetmek i?in sol g?r??l? insanlar? kastetmeniz, yapt???n?z ucuz say?labilecek asl? astar? olmayan; tespitten ve realiteden uzak bir yorum (ki yorum demek bile tuhaf) i?in olduk?a gereksiz ve komik. 
Bu basit ve sokak a?z?yla kurulup i?lenmi? c?mleleri hayata ge?irme fikrini tetikleyecek ne oldu da bu kadar heyecan i?inde d?kt?n?z i?inizi klavyeye; onu da anlamak zor. 
Bu ?erait i?erisinde akl?n?zdaki kelimeleri oturtmaya ?al??man?z?n basitli?ini g?rd???m?z yetmiyormu? gibi bir de; kar??m?za zavall? solcular gibi; s?radan, bunu bast?ra bast?ra yinelemeniz gibi; ?ocuk?a, bunu fikir mi? gibi sunman?z kadar da komik bir ?ey g?r?nm?yor panoda. 
D???n?yorum da slogan atmay? i? bilen zavall? solcular ne dediler de sizi bu kadar heyecan i?erisinde abuk sabuk yazmaya zorlad?lar? 
Bu zavall? solcular ?n dedikleri hangi kelime zorunuza gitti de kayda de?er bulmam?? gibi g?r?n?p i?ten i?e hazmedemeyerek okuttu?um ki?ilerle beraber dakikalarca g?ld???m?z bu tuhaf yorumu yapt?n?z? 
 
Sevgili misafirperver; 
 
zavall? durumuna d??enin kim oldu?unu bize kan?tlar nitelikte mesaj b?rak?p, izah etti?iniz i?in minnettar?m. 
Yaln?z kabul edin ki; bu tip bir konuya garip bir cevap yazarak; heyecan?n?z?, basit?e ve de acemice dile getirerek ZAVALLI bir kelimenin ZAVALLI bir manas?n?, hi? de ZAVALLI olmayan bir dille; eklettirdiniz misafirperver rumuzunuzun yan?na... 
Yani aynen ??yle: 
 
zavall? misafirperver 
 
buradan g?rd???m?z budur.  
 
Hay?r m?? 
 
 
:))) 
 
 
Sayg?yla...  
Misafirperver
Yazar Misafir a??k 2005-07-10 19:14:13
Zavall? solcular?n yapabildi?i nedir biliyor musunuz? 
Onlar festival yaparlar. Festivalde kendi kendilerine propoganda yaparlar; siz buna solcunu solcuya propogandas? deyin. Ha... Birde elbetteki, her ortam? propoganda i?in kullanabilirler, cenaze merasimleri ba?ta olmak ?zere... 
 
Ben daha ba?ka yapt?klar? bir?eyi g?rmedim.
tarihi bir f?rsat ka?mak ?zere
Yazar Misafir a??k 2005-07-09 10:45:09
hen?z ac? ?ok yeniyken gelen bu festival, hem kaz?m ?n d?nya g?r???n?n irdelenmesi hem de kanserin k?t? kader olmamas?n?n gerekleri a??s?ndan ?ok ?nemliydi. medya hi? olmad??? kadar ilgiliyken olup bitenlere ve bu festivale, e?itim sistemimizin yada solculu?un yan?nda biraz da kaz?m a ve kanser e de?inilse hi? de fena olmazd?. bence hala ge? de?il... sevgiler.
KAZIM NEREDE? HANI G?NES SISTEMININ 10.
Yazar NihatCAPAR a??k 2005-07-08 01:31:22
Kazim Koyuncu' nun neden ?ld?g?n? bilen var mi? var... ama sanirim Hopa Festivaline emek veren kisilerin haberi yok. ?z?c? bir durum. sesini Kazim Koyuncu' yla duyurmus bir Hopa, kendi ?z degerinin ?l?m?ne bir parantez bile acmamis. sarki aralarinda, baslarinda, bir dakikalik saygi duruslarinda anilamaz Kazim..!!! Kazim bir d?nyadir... Bir yasamdir... Bir hayat felsefesidir... Bir sanattir... O' na parantez acmayan bir festival, varsin ''eglence'' basligiyla kalsin... ''EKSIK'' HOPA FESTIVALINE VE D?ZENLEYENLERINE SELAM OLSUN... saygiyla...[B]null[/B]

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  198 misafir ve 35 ?ye
admin fazru zugabere aksilaz serserilaz bobola53 ?ONAM edor mjova nazenin ingilaz lazona?i bere eylem_ nial r?yamdas?n
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder