Lazebura.net I lazlar lazca - Bolumi 3:Turkepe?i restorant? do Derya
Lazebura.net

"Herkesin ayni d?s?ncede oldugu toplumlarda kimse d?s?nm?yor demektir." Walter Lipmann

Kazim Koyuncu
/content/view/279/273/sumeleya%20giderken.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
lazlar?n tv de karalanmas?
Ana Konu: G?ncel Konular
meftarem
sorgun orman? katliam?
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
?kimi
*h A Y A T B U *
Ana Konu: G?ncel Konular
nayla53
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
HABER AR??V?
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR 
Google
Bolumi 3:Turkepe?i restorant? do Derya PDF Yazd?r E-Posta
Selma Ko?iva   
29.07. 2005
Kuzey mahallesi a Turkepe?i restoranti koren Yörük Obasi.Turgut beyi?i lokanta oren.Doxunoni sva var u?un mara zade mu?teri ayen Turgut beyi kütahyali a çoyli koçi oren zade mi?kun dva3’onen  zade mututi var u?kun.Himu?a zade guri molveri bore arkada?i ?kimi derya?i koçi oren .Derya domi?ures Turgut beyi derya zade guri cutinuirote i?kidamtes deryati timu?iti kabayeti ku?un

Derya 3’anape ogine komoceri ort’u.ar bozonta kuyonun koçi mu?i oxori?a cetoçu almanepe devleti o3’edu Derya.Enogi muslumanepe  turki ocaxepe derya konu?veles.Cençareri komeçer oxori?a keçopes uka?xe duyla kuz’ires.Derya koçi kelvakatu derya do?letines.

13 3ana xvala ortu p’alik’ari  s teri. Derya irituli xvala na axenen ar oxorza ortu.

Ar nad?a moxtu Turgut beyi içinu enogi Yörük obasi içali?amtu Turgut beyi derya?i hunrli xepe aoropu.Arkada?i diyes Turgut Beyi oxorza na?ku bere mu? inana mu?i nu?ku

Oxorza ti var igzalu nana keluxedu.Derya ?kala diçilu

Uka?xe Derya xe pupuli kogamuxtu A3’unetu mu a?odu var u?kutu Ar nd?a him pupuli kanseri na on ognu Derya kokitoru. Mutu var maxenes Him izabunusi ?ku ma?kurines.na ma?kurines ar nd?a diyu. Do?uru derya. Pri ?uru yani mu?i?a mendemalu.Turgut beyi xe ali cunk’oru derya eluxetu Him ora karti karti na aoropenan koxobo3’oni Derya?i da  Minto?i ?kala bidi dort’u.Ey gidi Derya miti mutu var axenu.Ma zade bibgari

Mancurani nd? merkez Camii cenaze mvoseles. Memeti mi?uru ?ikule came var amomilvaputu.Derya ?i ?urate mutu toli var maziru Came oxorzalepe kurani goliyonamtes ma Turgut beyi gobakori bej?ineri bibgariTi cetveri oxorzalepe ti gvoktes ham oxorza mi oren dei oki32tes.

Derya muteasip ar arkada?i ?kimi ortu.Ma sosyalisti bore xoloti arkada?i bortitu Derya ?kala bisinapasi na mi?uru memeti goma?inetu himuti dindari ortu Ah gidi derya Kuzey mahallesi himi?i ogzalu himu?i nenate  mskva ortu Huy ti cetveri pardosi dolokuneri oxorzalepe mendera?amazirasi Derya goma?ien  .Derya Turgut beyi na codu yoxo ortu Him xanumi cozutu

Dortmundi ?i muxtari ma mi32omertes ma ti Kuzey mahalesi muxtari bu3’omerti  Derya Himu?i oropa mutu va numgvartu.Ar dadala emiçopasetu zabuni ortusa  var eyaçopinu him  dadala derya ?i ?uri ?eni 3’ari gobubam

Xanumi ?kuni bayburtli Derya.

Huy hamtepe Turkiye?a mçarum. Kazimi ?kuni kanserite kemiçopes ?ormoti Bibgar derya do Kazimi ?eni.Guri oxozderi mçarum hamtepe.Dikili bore nana do baba ?kala mutu va memaknen Zu?ati va moplanams çumani?i zu?a pici bukore3xam kazimi.Himu?eni na mçari destan? nena ?kimi?a va m?kvaten

Mjora do zu?a te var bixelam. Levadi?a na mep3ilum m3xuli lo3a varen

Cur xafta?i Xopa?a bidare kazimi mobigora mezare mu?i elebuxedare.

Kuzey mahallesi a?kva va domadg?nasen .Lazona?a goktapu gurii mi?un Kuzey mahallesi mendrale mçarare.. Ardahaneri mçara?a guri kayite  oreperi okuyucu ..

Selma Koçiva

Türklerin restoran? ve Derya

Kuzey mahallesinde  tam kö?e ba??nda  Türklerin bir restonab? var.T. Beyin i?letti?i restoran.Oturulacak yeri yok ama  çok mü?terisi var.T. Bey bir Anadolu çocu?u her ?eyi  bilirim zanneder  ,bir ?ey bilmez.

Arkada??m Deryan?n e?iydi. Ona çok k?zg?n?m.T.Bey  Derya ile çok u?ra??rd?. ?kiside birbiri ile u?ra??rd?. Deryay? kaybettik bir gün.

Derya y?llar önce evliydi.Bir k?z? vard?.E?i Deryay? evden att?. Alman devleti bakt? Deryaya.Önce cami çevresi sahip ç?kar.Para yard?m? yaparlar ev bulurlar.Sonra i? ayarlarlar.Devlet sosyal yard?m ba?lar.Derya insan içine kar???r Ve onu kurtar?rlar.

13 y?l yanl?z ya?ad?. Erkek gibiydi.O her ?eyi yanl?z baiarabilen  bir kad?nd?.

Bir gün geldi T. Beyi tan?d?.Önce onun restoran?nda çal???yordu.T. Bey Deryan?n hünerli ellerini sevdi.Arkada? olurlar.T.Bey Türkiyedeki kar?s?n? b?rakt?

Ve T.Bey le Derya  evlenirler.

Bir süre sonra Deryan?n elinde  bir ur ç?kar.A?r?s? vard? ve ne oldu?u bilinmiyordu.Bir gün kanser oldu?unu ö?renir.Derya çok bedbaht olur.Bizlerde bir ?ey yapamad?k.O hastalan?nca biz arkada?lar? çok korktuk ve bir gün korktu?umuz ba??m?za geldi.Deryay? kaybettik.

Ölmeden bir gün önce hastahanedeydim.T. Bey Deryan?n ba?ucunda ..Birbirlerinden ba?ka kimseyi görmüyorlard?.O an birbirlerini sevdiklerini anlad?m.Ey gidi Derya beni çok a?latt?..

Öbür gün Merkez Camide cenazedeydik.Liseli arkada??m Memeti kaybettikten sonra hiç camiye gitmemi?tim.Deryan?n ölümü bir ?lkemi bozdu.Gözüm bir ?eyi görmüyordu.Kad?nlar camide kuran okudular . Bizde arkada?larla  a?la?t?k.Tüm ba?? ba?l? kad?nlar dönüp bakt?lar bu camide ba?? aç?k kad?n kim diye.

Derya muteas?p bir arkada??md?.Ben sosyalistim yinede arkada?t?k.Derya ile konu?urken lisede kaybetti?im Memeti hat?rlard?m . O da dindard?.

Ah gidi Derya! Kuzey Mahallesi onun yürüyü?ü ve sesi ile güzeldi.?imdi ba??ba?l? pardesülü kad?nlar? uzaktan görünce Deryay? hat?rl?yorum.Derya  onun lakab?yd?. As?l ad? Han?md?.

Bizim Han?m Bayburtlu derya..

Bunlar? Türkiyeden yaz?yorum.Kaz?m? ald? Tanr? bizden.Kaz?m ve derya için a?l?yorum.

Yüre?im yaral? yaz?yorum bunlar?.Dikilideyim. Annemle babam?n yan?nda.Bir ?eyin tad?n? alam?yorum.Deniz de avutmuyor beni.Sabahlar? deniy kenar?nda a??tlar yak?yorum Kaz?ma.Ona yazd???m destan dilimden dü?müyor.

Güne? ve deniz ile sevinemiyorum.Bahçeden kopard???m meyvenin tad? yok.

?ki hafta içinde Hopaya dönece?im.Kaz?m?n yan?na ....

Kuzey Mahallesinde kalmak istemiyorum art?k.Uzaktan yazmak istiyorum bu yaz?lar?.Bir daha ki yaz?ya kadar ho?çakal?n

 

Temmuz 2005
Yorum
sevgili okuyucum
Yazar Misafir a??k 2005-08-21 21:52:12
??ten bak?? ad?n? verdi?iniz yorumu ilgi ile okudum. G?r???n?ze kat?l?yorum Lazcay? ya?atma kollektif bir eylemdir. Bu eyleme kollektif bir kat?l?m ba?ar?m?z? art?r?r. ?neriyi yerinde buluyorum lazcas?n? bulamay?p T?rk?esini yazd???m kelimelerin di?er ?ivelerde anlam?n? bilen megrelcesini bilen yard?m etmelidir.Sayg?lar sevgiler 
 
selma ko?iva
??ten Bak??
Yazar Misafir a??k 2005-08-02 16:14:35
Sevgili Ko?iva'n?n bir s?redir kaleme ald??? Kuzey Mahallesi ?yk?lerini zevkle okumaktay?z. Laz dilinin yayg?nla?mas? ve rahat?a ifade edilmesine ??phesiz b?y?k katk? sa?lamaktad?r. Ayr?ca hi? bilmedi?imiz bir yer olan Kuzey Mahallesini de tan?m?? oluyoruz. Hikayede ?ne ??kan karakterleri rahat?a g?z ?n?ne getirmekteyiz. Ben bu tip anlat?mlar?n yaln?zca okunup ge?ilmesinden yana de?ilim. Dilimizin daha yayg?n ve g??l? kullan?lmas? a??s?ndan bizlere de birtak?m g?revler d??mektedir diye d???n?yorum. ?rne?in sadece 3. b?l?mdeki anlat?mda Lazca olmay?p kullan?lan T?rk?e ve di?er kelimelere g?z atal?m. Acaba bunlar?n Lazcas? varm?? Yada Lazca kar??l??? bulunabilirmi diye biraz ?zerinde ?al??sak diye d???nd?m. Herhangibir iddiam yok sadece ?neridir. Yoksa ben hikayeyi zevkle okumaktay?m. Lazca bilen di?er arkada?lar?n katk? ve g?r??lerini bekleyerek 3. b?l?mde ge?en Lazca olmayan kelimeleri yaz?yorum: 
Mahalle, restorant, bey, ?oyli, arkada?, kabahat, en ogi, ogine, irituli, hunerli, cami, cenaze, muteasip, hafta, okuyucu, mu?teri, merkez... 
Sayg?lar?mla

 Sadece kay?tl? kullan?c?lar yorum yazabilirler.
L?tfen hesab?n?za giri? yap?n?z veya kay?t olunuz.

Powered by AkoComment 2.0!


 


Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
SELMA KO??VA
MISAFIR DEFTERINDEN
kuzey
do?a harikas? do?u karadeniz ?zerinde nas?l oyunlar oynand???n? bilmiyorum ama ?u bir ger?ek s?ra karadenize geldikleri bir ger?ek.ilk ?nce ?oruh vadi
Devam

Ziyaret?i Defterini imzala
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI

 
ONLINE ?YELER
  139 misafir ve 17 ?ye
meya53 galeodes53 otanusi mcima crazygirl CENG?Z CEREN SyNsY__ lesya EFSUN ?ONAM limsa komoli lazi LAZYA findikli_g?zeli asmin lazenver bageni
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder