Lazebura.net I lazlar lazca - ?im?ir Kokard? Azla?a & An?larda Laz K?lt?r?
Lazebura.net

"Sahip oldugunuz tek sey ?eki?se her seyi ?ivi olarak g?r?rs?n?z." Abraham Maslow

Kazim Koyuncu
/content/view/295/353/sumeleya%20giderken.jpg

 
LAZEBURA FORUMDAN
Yeni yaz?lan ve yan?tlanan MesajlarYazan
D?nyada sadece biz ya?am?yoruz
Ana Konu: Haber ve Etkinlikler
otanusi
Ulus Devlet Miti ??kerken Milliyet?ili?in Istirabi
Ana Konu: G?ncel Konular
ciddam
laz k?lt?r?n?n vazge?ilmez simgeleri sizce nedir?
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
nosi
Laz oldugunu sonradan farkedenler!
Ana Konu: Laz Dili K?lt?r? ve M?zi?i
sovalye
ANASAYFA
TAR?H
K?LT?R VE GELENEK
D?L
RADYO LAZEBURA
Y?REDEN
FOTO?RAFLAR
SELMA KO??VA
M?Z?K
EDEB?YAT
KAZIM KOYUNCU
HABER AR??V?
KARADEN?Z
HABER L?STES?
ONL?NE OYUNLAR
ANKETLER
LAZ MUTFA?I
ETK?NL?K HABERLER?
ONL?NE K?TAP
B?ZE L?NK VER?N
K???K ?LANLAR
Makaleler: Selma Kociva

 
Google
?im?ir Kokard? Azla?a & An?larda Laz K?lt?r? PDF Yazd?r E-Posta
Edit?r   
07.08. 2005
/content/view/295/353/getimageV21.jpgNizamettin Alkumru
Ç?V? YAZILARI

/content/view/295/353/satinal2.gif
Kitapyurdu Fiyat?:11.781.250 TL/11,78 YTL
Yay?n Y?l?: 2005
?thal
304 sayfa
Karton Kapak
ISBN:9758663917
Dili: TÜRKÇE
Ccedil;E Lazlar?n tarihini yazmak için gerekli ar?ivimiz, belgemiz, doküman?m?z yok. Gerekli bilgilerin ilk kayna??, özellikle Kolkhis'te 1200 y?ll?k egemenli?i olan Bizans'?n ve 250 y?ll?k Trabzon Rum imparatorlu?u'nun resmi tarih kitaplar? olacakt?r. Laz tarihi alan?ndaki çal??malar?n gerçekle?mesi halinde amac?m?za ula?aca??z ve Laz kültürünü tümüyle içeren bir yap?ta sahip olaca??z. Kitapta, Lazcan?n neden gerekli oldu?unu, Lazlar?n günlük ya?am içindeki ili?kilerini, kültürlerini, yak?n tarihini, an?larla, anlat?lanlarla an?msad?klar?mla yazd?m. Lazcaya gönül vermi? biri olarak, ya?ad?klar?mdan gelece?e bir f?s?lt? kals?n istedim... Evet, elbetteki ya?am devam edecek. Lazlar da bir süre sonra dillerini ve kimliklerini kaybetseler de ya?amlar?na devam edecek. Sonra, bir gün bir 'can Lazcam?z' vard? diyecekler. Ama art?k o ses, o t?n? kulaklar?m?z?n duyamayaca??, gözlerimizin göremeyece?i bir uzakl?kta, sonsuz karanl?klar içinde kalacak.... T?pk? ak?am güne?inin denizin ufkunda kaybolu?u gibi...

Bu B?l?mde yay?nlanm?? di?er Haber ve Makaleler


Spain car hire with No Hidden Costs
Spain car hire with All Inclusive Prices and No hidden
Costs. Now, we are firmly established as one of the main
car hire companies in Spain serving thousands of satisfied
customers. We are confident that once you?ve compared the
quality of our service you will never book with another car
hire company again!
 
 
 
  
?YE G?R???
HAFTANIN ?YELERI


 
ONLINE ?YELER
  111 misafir ve 2 ?ye
bobola53 lazkizi53x
 
EN ?OK OKUNANLAR
      
 
powered by Joomla  
   Home  Yazd?r  @ Kontak Yukar?            Copyright Lazebura.net © 2000-2005       

English Tayize Defteri E-Kart G?nder