Lazebura | Nenaskani - Lazlarin Internetteki Sesi, Lazca ve Lazlar - Vova, Hemin ve Lazlar zerine Sohbet!
(Mini-MP3-Player v2.2 (c) Ute Jacobi - unregistered version - Only Free for NonCommercial Website)
Ariv Laz Mzii Laz Mzii

Vova, Hemin ve Lazlar zerine Sohbet! Yazdr E-posta
Lazebura.net   
18.04.2006 I 22:00

Yakn zamanda çkan ve etnik müzik alannda tamam anonim Hemin ezgilerinden oluan ve Hemince söylenmi ilk müzik albümü olan VovaHikmet Akçiçek ve Albümün yönetmenliini yapan Mustafa Biber ile yaptk!
üzerine sohbetimizi Beyolu evin Cafe de bulutuumuz

Image
Vova Grubu ile Sohbet
Cengiz Kibarolu : Vova ne anlama geliyor?

Hikmet Akçiçek : Vova Hemince’de Kimdir? anlamna geliyor. Çalmamzda, Vova ayn zamanda Hemin dilinde biz kimiz? sorusuna da cevap arama gibi bir ilev görmektedir. nsanlar soruyor biz de bu ekilde yantlyoruz.

Cengiz Kibarolu : Vova grup smi mi?

Hikmet Akçiçek : Vova bir Grup deil, öyle söylemek lazim; Biz bu çalma için bir araya geldik. Ersin Çelik,  u anda askerde Haziranda dönecek, Ersin, ben ve Mustafa, üçümuz bu proje çerçevesinde bir araya geldik. u anda grup deiliz. lerde grup oluur mu olumaz mi bunu zaman gösterecek

Cengiz Kibarolu : Vova bu alanda çkan  ilk Hemince yaplm bir çalma. Böyle bir Albüm çkarma fikri nasl ortaya çkt?

Hikmet Akçiçek :  imdi öyle söyleyeyim; Tabi benim yaamm oralarda geçti. Bir çok etkenden dolay gerek Laz gerekse Hemin kültürü olsun bir yok oluu yayor, erezjona uruyor. Nasl ki küresel snma doay öüten bir eye dönüüyor, canllar yok ediyor, küreselleme de ayn ekilde kentleme ve ulus devlet politikalarnn da etkisi ile bu alt kültürler dediimiz kültürleri öüten bir ilev görüyor.

Bu kültürün içinden gelen biri olarak bu yok oluun acsn duydum. Biz Hasan’la (Cafe sahibi Hasan Alc) stanbul Üniversitesinden tanyoruz. Mediko Sosal Merkezi diye bir yer vard, 1981 yllarnda orada çeitli kültürel etkinlikler düzenliyorduk. Orada farkl kültüre mensup örenciler bir aradaydk. Orada bir paylama atmosferi dodu, zaman zaman çeitli dillerde türküler söylerdik, Hemin türküleri de söylerdik.

Sonrasndan 1996 yllarnda ben tamamen bu calma için yeni fikir ve birikimler oluturdum. imdi Heminlilerin says az ve çok iç içe yaamyorlar. Lazlar bu anlamda biraz daha ansllar çünkü Heminlilere göre saysal olarak daha çoklar ve birbirleriyle iletiimleri daha güçlü gibi. Lazlar Laz dili ve kültürü alanda daha youn ekilde çalyorlar. Heminlilerde müzik birikimi ile böylesi bir çalmay yürütecek birileri çkmad, ben de o zaman müzik birikimim olmamasna ramen bu sorumluluu üstlenmek gerei hissettim. Derlemelere baladm önce kendi bildiklerimi toparladm, köye gittikçe yal insanlarla konuarak, iletiim kurarak dörtlükleri topladm, derledim. Bu ekilde ilk ezgiler ortaya çkt. Biliyorsun karadeniz müziinde bir ezginin standart dörtlükleri yoktur. Baka bir ezgi ile söylenebiliyor, bu olay, kiinin hangi eyi yaad vb. ile ilgili, bizde de öyle.Sonra derlediimiz dörtlükleri konu bütünlüüne ve  uyumuna göre ezgilere yerletirdik. Sonra belli bir düzeye ulanca müzik bilgisi olan insanlarla birlikte harmanlayp gün yüzüne çkarmak gibi bir çerçeve ortaya çkt. te Vova böylesi  bir süreç ile ortaya çkt.

2000 ylnda bizim Özcan Alper  arkladamzn ksa metrajli Momi  (ilk Hemince film) filminin galas oldu. Film için müzik gerekiyordu. Stüdyoda girdim yedi dakikada  4-5 tane türkü okudum. Bu türküler filmin galasnda dia eliinde gösterildi. Mustafa Biber ile orada tantm. Mustafa „ bu ezgileri deerli buluyorum, bu konuda yardmc olurum“ dedi.

hakcicek
Yap olarak bu ekilde devam
edersen o zaman daha genis
kitleye dier kültürlere sesleni
kaygsda olacaktr. Bu çalma
daha çok yok olan kültürü olan
deeri koruma çabas içinde
kalnm. O çerçevede kalacaksnz

Biz Ersinle beraber biraz daha oyalandk, ezgiler üzerinde biraz kendimiz çalp edip biraz daha belirginletikten sonra Mustafa ile bir araya geldik ve youn bir çalma süreci sonunda Vova ortaya çkt. Bu arada VOVA Hemince olarak söylenen tamamen hemin ezgilerinden derlenmi ve bir bütün olarak Hemince yaplm ilk albüm.

Ama daha önce bizim Kazm’larn (Kazm Koyuncu) Zuai Berepe zamannda çkardklar gzas adl albümde yer alan  “ Ka Tun Mita Xendasoç”  parças bir albümde yer alan ilk Hemince türküdür. Kazim Hopa’da ezgiyi tespit etmi, iki dörtlüünü almt stüdyo aamasnda arkadalar bana ulat arknn telafüzünde filan yardmc oldum.  

Sonrasnda Gökhan Birben in Hey gidi Karadeniz albümünde “Havaz ali meralets” parças yer ald. Daha sonra yine Kazm in Hayde albümünde Ella ella var. Ella Ella da da Kazm’a katkm oldu. Kazm orada tabii rock tarznda seslendirdi, doal olarak kendi tarzI öyleydi. Çok da güzel oldu. Bu anlamda Kazm in hemince ezgilerde payi büyüktür.

Cengiz Kibarolu : Albümde söz ve muzikler Anonim? Albümde tamamen anonim arklara yer vermenizin nedeni nedir?

Hikmet Akçiçek : öyle, imdi bu tabi bir kiinin veya grubun müzik çalmas olmasndan çok bir halkn kültürünün belgelenmesi amacn tayor. Yani biz bunu yapmasaydik baka arkadalar da yapabilirlerdi, ancak bu çerçevede ayni ekilde olurmuydu bilmiyorum.  Büyük ihtimalle bu Hemin türküleri tarihin tozlu raflarna dahi girme ansn yakalamadan yok olup gidecekti. Biz, deyim yerinde ise gittik bu dörtlükleri serenderlerin, çatlarn veya kzl aaçlarn çançlarnn altndan çkardk temizledik ve dinleyiciye sunduk. Baz arkadalar söz çalmalar filan yapyor ama önemli olan  o halkn yüzlerce yldr derininden gelen ezgilerin gün yüzüne çkarlmas, biz bunu daha anlaml bulduk...

Vova’da doru olannn bu olduunu düündük baka türlü Hikmet’in yazd bir ey olurdu. yi olabilir o ayri bir ey, kötü de olabilir bu da ayr bir ey, ama bunlar halkn ürettii eyler iyisi kötüsü ne ise odur.

Cengiz Kibarolu : Albümde Birol Topalolu Tulum çalm, Ayenur Kolivar vokallerde yer alm. Albümde Laz müzisyenlerle böyle bir çalmanz oldu. Bu fikir nasl ortaya çkt, nasl çalld?

Hikmet Akçiçek : Ayenur daha önce Karde Türkülerin ilk albümünde lazca Avlaskani Cuneli, türküsünü söylemiti. Çok sevdiim bir parça bu arky ta çocukluumdan biliyorum. Çok da güzel düzenlenmi ve söylenmi. Ayenur ile o dönemde brahim Karaca vasitasi ile tantm. O zamanlar bir iki tane türküyü Ayenur’a okudum, götürdü olur mu olmaz m diye urat, ancak bir sonuç alamadk. Mustafa da Ayenuru tanyor, muzik yaamnn içinden.

Birol zaten bu alanda laz muzii alannda önemli isim, bir çok çalmalar olan bir sanatç

Bizim Hemin kulturunde yaptiimizi Birol Topalolu laz muziinde daha derin profesyionel ekilde yapyor. Birol belgesel çalmalaryla Laz ezgilerini kaynanda belgeledi, önemli bir eser kazandrd bize. Çalmamzda tulumu kim çalsn diye düündük, Birol bu konuda bize yakn geldi ve arkadalarla Birol uzerinde karar kldk. Çünkü bildiim kadar ile Birol albümlerde kendi çalmas dnda pek çalmyor, o yüzden de Birol ile özellikle çalalm dedik.

Bilmiyorum Mustafa senin bu konuda eklemek istediin bir ey var m?

Cengiz Kibarolu : Hazrlk aamasndan sonra o derleme süresinde özellikle albümün seslendirme vokal ksmnda yada teknik kayt ksmnda tercih konusunda belk sizin karar verme ansnz olmutur !

Mustafa Biber : Ortak karar verdik.

Hikmet Akçiçek : Tabi genel olarak hani albümde kimlerin çalacana dair kararlar çounlukla Mustafa karar verdi. Çünkü o kimin ne yaptn, iin çerçevesini Mustafa daha iyi biliyor

Cengiz Kibarolu : Albümde ar parçalar var  hatta bütün parçalar ar bir tarzda yorumlanm ve seslendirilmi. Tandk bildiimiz tarzn dnda, beklenen formun da dnda oysa baka müzik türlerinde genelde ana hit parça var, sizde böyle bir ey yok?

Mustafa Biber: Var niye yok skalanm .. „ gülüyor'

Cengiz Kibarolu : Albümün yapl amac ve mant bunu doruluyor gibi

Bu çalmanzn  bu ekilde olumas aamasnda müzie baknz ve müzisyen olarak teknik bilginiz ve tarznz etkili oldu mu?

Mustafa Biber: Yani öyle müzikle ilgili net bir eyimiz yok. Biz buyuz böyle müzik yaparz gibi.Bu çok bileenli bir ey uzun cevap vermem gerekir. Bir kere ben müzisyenim, müzikle ilgili bir geçmiim var ama ilk kez böyle bir çalma var. Bundan önce böyle örnek bir çalma yok örnek alabileceim bir calma da yok, Doal olarak tasarlanm bir ey var ama hani baka ilk söylediiniz ar atmosfer olmas bizim dercihimiz deil, ezgiler böyle. Ticari kaygya bakmadk ama baksamydk diye de düünüyorum bazen, çünkü o ritmik dediiniz eyler bizde yok ama bizde farkl eyler var. Belki hit olabilecek eyler ama dünya üzerinde farkl kulvarda farkl ekilde hep yaptklar ey hit parçalar ile olaya sürdürmek .Bizim mantk olarak albümün yapl nedeni buna ters bir durum.Album çok satsn diye kaygmz yok yi eyler olsun diye bir kaygmz var, doru eyler yapma kaygmz var!
Umarm onu baarmzdr. Hani onu örnek almadmz için mi yoksa baka nedenlerde dolay m. Parçalar böyle! demek geliyor...

Cengiz Kibarolu : Bu çok iyi bir yant, müzik kalitesi açsndan çalmanzn  bana göre  anlattg çok ey var!

Mustafa Biber : öyle; Siz örnek model oluturuyorsunuz, biz bunu yaptk m bilmiyorum ama güzel eyler yapmaya çaltk.Umarim birileri bundan bir ekilde yararlanr

Herkesin olaya yaklam, müzik zevki farkl. Gençler farkl alt yapdan müzik istiyorlar. Gençler müzii hzl tüketiyor.Umarim bu noktada bir eyler verebilmiizdir. Artk kim bundan feyz alr bilmiyorum.Gençler farkl yapda müzik isteyebiliyorlar. Müziin felsefesinde biraz tüketmek de vardr zaten!

Bizde de vardr. Karadeniz müziini genellerseniz horon ritmiktir, ama bizde ki çalmada derinlik ön plana çkyor. Bilmiyorum Hikmete sormak lazm bir sonraki çalmamzda böyle bir ey olacak m!

mbiber
Kime ulamak istediimiz konusunda
net bir hedefimiz yok, ancak ilk
çerçevede heminliler. lk hedef
heminliler ama onun dnda farkl
kültürlerden müziklerden insanlar
olabilir..

Hikmet Akçiçek : Çok farkl deildir. öyle söyleyebilirim Cengiz! Horonumuz çok farkl deil. Birolun ve  Kazmn çalmalarnda orijinden yakaladklar ezgilerinde ve melodilerinde hüzün belirgindir,  yal kadnlarda bu daha nettir. Ezgilerde biraz hüzün hep vardr. Hemin müziide öyledir, örnek vereyim, annem mesela; stanbula arasra gelirdi. Bir keresinde „ bir türküde ben söyleyeyim Hikmet“ dedi, söyledi. Belki bir sonraki çalmamzda yer alacak „ bu  dereden aa/ uzum vurur  üzüme / bir gün olur sevduum/ yüzüm vurur yüzüne... O kadar hüzünlüydü ki annemin söyleyii , bu seste sadece klasik anlamda kadnla erkek arasndaki diyalogtan, aktan çok bir halkn bütün bir geçmii yaanmlklar varm gibi geldi bana. Hemin tarihine baktiimizda bu anlailir gibime de geliyor. Müzikte hüzün çok yaygn. sözlerde gençlerin kavuamamas gibi eyler var. Bizde burada bunu yanstmaya çaltk, varolan paylamak istedik!

Cengiz Kibaroglu :  Buna katlyorum. Dinlediim albümde bu derinlik var

Hikmet Akçiçek : Mesela ela ela arkn yorumlarken de Kazm Koyuncunun  yorumu ile bizdeki farkl! Bizde bu hareketlilii katabilirdik ama böyle bir eye girmedik, biz biraz daha orjinaline yakn seslendirmeyi tercih ettik.

Mustafa Biber : Bir de okunma biçimine ve yorumunda da sadk kaldk. arknn hangi ruhla ve mekanda okunduunu göz önünde bulundurduk. Mesela ak arksnda ayrlk hüzün var. O an mesela öyle bir ey de var o an öyle bir ey söylemi, ben aranjörlük ve yönetmenlik yaptiim için bu tür eylere daha çok dikkat etmek zorunda kaldm. Mesela onun hani aslnda hissiyati öyle yada öyle daha iyi ifade edebilirdik diye öyle yapmaya çaltk  Bu olayi doru ekilde yakalarsanz müzik kalitesi anlamnda çtay da yukar çkarm olursunuz.

Cengiz Kibarolu : Siz Heminlilerde biz lazlara oranla daha dank bir yaam sözkonusu, genelde sizde büyük ehirlere gidilir pastaclk filan yaplr . Bu durum çalmanzda zorluk yaamanza neden oldu mu?

Mustafa Biber: Zorluk olmad olmamas da gerekiyordu, çünkü kültürel bir çalma. Herkesin bu çalmada hakkn vermesi gerekiyordu. Kimsenin gelmeme çalmama gibi bir lüksü yok. Bizim de böyle lüxümüz olmad, olsayd da olmazd zaten. Meakatli bir çalma, bilmiyorum her kes yapar m yapmak istermi! (...  gülüyor)

Hikmet Akçiçek :  öyle söyliyim Cengiz ; .. Büyük oranda derlemeler ezgileri, o atmosfer Heminliler nasl yaar filan bilgisi bende biraz içselletii için öyle bir ey yaptk. Geni insanlarla tartma gibi bir ihtiyaç hissetmedim.Daha öncesinde derleme aamada bunu o insanlarla zaten paylatm. Öyle olunca biz bu parçalarn bir araya gelmesi gibi çerceveyi oluturduk. Çalma esnasnda altyap mekan gibi bazi sorunlar oldu ama bu tür bir çalmada böyle sorunlarn olmasnn da çok doal olduunu düünüyorum.

Ben burada una deinmek istiyorum. Kiminle bu müzii yapacaz, müzisyen kim olacak altyapsn kim yapacak? ekilde düündüümde aklmda baz isimler vard. Bu noktada benim aklmda Kazm’da vardi ancak Kazm ile önce kendi younluu sonrasnda da salk problemi nedeni ile olmad, baka isimlerde vardi. Ama öyle bir dezavantaj vard. Müzik alan endüstrilemi bir ortam, insanlar i olarak bakyr. Bu açdan bu projeye Mustafa’nn bizim duyduumuz kaygyla dahil olmas büyük avantaj oldu. Mustafa yaklak 2 yldr bu çalma için zaman ve emek harcad. Hatta Mustafa bu albümü iki senede adeta bir kei gibi yaayarak ilmik ilmik dokuyarak bu duruma getirdi!

Bazen Mustafa’ya taklyordum  „ Mustafa eve git uyu, ykan bitleneceksin „.ama gerçekten öyle çalt. Bu nedenle bize bu çalmay yapacak iin anlamn bilecek kii gerekiyordu.

Bu anlamda Mustafa gerçekten iin hakkn vererek çok youn ekilde çalt.

Mustafa Biber : Dedi mi bari?

Cengiz Kibarolu : Derlemeler nasl olutu? Anonim arklar - derlemeler için köy köy gezildi mi yoksa kaynaklar bir ekilde vard studyoda düzenledi eklinde mi oldu?

Hikmet Akçiçek :  1996 ylndan itibaren once benim daarcmda olanalar derledik. Ben çocukluumda o duygulari yaadim, söyledim. O dönemde  yaylaya çkyordum. Albümün kapandaki Garmi Dodge'si (Krmz Doç)  anonim bir figürdür aslnda. Onun türküsüde var, bir sonraki albümde de yer alacak, O kamyonla yaylaya gidiyorsun, düünlere, imecelere, gidiyorsun, gübre toplamaya gidiyorsun, gençler hep birarada, aklar yaanyor, nispeten orta yal birileri gençleri yönlendiriyor karlkl türküler yaklyor. 

vova_kapak

Ben onlar yaadm. Onlar yaadm için daarcmda epey bir ey birikti

Onlar döktüm, sonrada albümde de belirttim, çevremdeki yal insanlar, amcam, halam, yengemdir, komular .... onlarla birlikte tarlada bahçede ark mirildanirlardi bende yanndaydm orada bir çok ey derledim. Bu ezgileri kayda aldm. Ben 1996 tan itibaren bütün ezgileri kayda aldm ve sonra bu kaytlar teyid ettirdim . Sözleri her rasladm yal insanlardan bu nedir baka dörtlükler varmi diye sorarak, ezgileri toparlayarak aa yukar 20 yakn ezgi zamanla türküye dönütu.

Bizde mesela kaval çok yaygn, varm bu soru?

Cengiz Kibarolu : Evet evet var! Bende tam bu soruya gelecektim..

Hikmet Akçiçek : Genel olarak Hemin deyince bizim Çamlihemin bölgesi  akla geliyor! Bu bölgede  tulum çok yaygndr. Hopa Heminlileri biraz bilinmez aslinda . lginçtir Hopa Heminlilerinde dil vardir Hemince konuulur, bizim Çamliheminde dil yoktur sözler vardr sadece. Çamlihemin tulumla elenir, Hopa Heminlilerinde kaval yaygndr.Bizim çocukluumuzda kaval daha basit olduu için sanirim, herkes kaval çalard . Benimde çocukluumda kavala ayr bir ilgim vard. Hopa Heminlilerde tulumda tabiki var ama daha çok kaval çalinir. Hopaheminde kavaln böyle bir yeri vardir

Cengiz Kibarolu : Sanatç olarak yada herhangi bir kii olarak böyle bir çalmay kaliteli bir ekilde gelecek kuaklara tama konusunda ana hedefiniz ve bu anlamda bir kaygnz varmyd var m? Bu konudaki düsünceniz nedir?

Mustafa Biber: Biz hepsini gözetmeye çaltk, album olsun ariv olsun geleceede tayalm bugün ki koullarda anlatalm... bu sanirim en doru biçimiydi. Çünkü o insanlar bu duygular hala yayorlar asik oluyorlar filan. Dünyanin neresinde olursanz olun bu insan bu duygularla yayor, bu bölgede de insanlar ayn eyleri yayor, Arive dönük yapm olsaydk sanki bu yaanmlklar bitmi hissiyati için yaplm olurdu ancak bu hayat bu kültür devam ediyor yaanyor.Bir müzisyen olarak bunu yaplmas gereken bir ey olarak yapmaya çaltm.

leriye dönük ariv de olsun istedim. Vova ileriye dönük olsun istedim, gençler dinlesin gelecee taisin istedik..

Hikmet Akçiçek :  Kalan müziklede görütük, Hasan Saltk bize ariv niteliinde belgesel bir çalma önerdi, ancak koullarmzdan kaynakl olarak ve yapmak istediimiz farkl olduundan biz böyle tercih ettik. Bir anlamda zaten ilk çalma olmas sebebiyle ariv / belge nitelii de tayor.

Cengiz Kibarolu : Bu çalmanz hangi kategoriye koyuyorsunuz?

Mustafa Biber : Hangi çerçeve içerisinde?

Cengiz Kibarolu : Müzik evresensellii içinde..

Mustafa Biber : Valla zor bir soru, cevab hem var hem yok. Yani zamanla oluabilecek bir ey. Belki ikinci çalmada netleecek. Çalma ilk hemin albümü, müzikte ilk olduu için ve ayrca doallin korunarak yaplan bir çalma, belli forma koyma çabas yok. Bu zaman içinde belli olacak..

Hikmet Akçiçek : Bu çeit bir müziktir demek yanl olur. Ancak etnik müzik grubunda olduu kesin!

Ama insanlar  ‘otantik bir çalma oldu’ diyor

Mustafa Biber : Oda çok doru deil, Otantik dediimiz yereldir, okunmadr, okunma biçimidir, ona sadk kalnmadr, ama altyap olunca duzenlemeleri iin içine katlnca onunda diina çikiyorsunuz. Lokal olan bir ey var hiç bozulmadan baka eylerde koymu renklendirilmitir. Daha iyi bir çalma nasl olur diye deer verdik bu ekilde yapmaya çaltk

Cengiz Kibarolu : Laz sanatçlar çalmalarnda zaman zaman hemince arklara da yer veriyorlar. Albümünüzde lazca ark seslendirmeyi düünmediniz mi ?

Hikmet Akçiçek : Yap olarak bu ekilde devam edersen o zaman daha geni kitleye dier kültürlere sesleni kaygsda olacaktr. Bu çalmada daha çok yok olan bir kültürü koruma çabas içinde kaldk.O çerçevede kalmak gerektiini düündük.

Cengiz Kibarolu : Yani bu konuda radikal kalacaksiniz?

Hikmet Akçiçek : Radikallikten  deil ayp olduu için.. Ben müzisyen deilim, lazca arky nasl doru ekilde seslendirebilirim. Bunu çok iyi ekilde yapan arkadalar var zaten.

Mustafa Biber: Eger Mustafa sesini çok beendik derseniz ben bir tane de lazca ark söyleyebiliyim ( .. gülümsüyor)

Zaten bu ezgilerin bir kaç tanesi lazcada türkçede söylenmi. Çok da yabanc deil, ama bu albüm hemince ve öyle devam etmeli diye düünüyorum

Hikmet Akçiçek : Laz, Gürcü, Hemin müzikleri ayn corafyada yaadmz için bir birine yakn özellikler tayor. Örnein Cilveloy, Heyamoyu lazlar farkl ekilde gürcüler farkl tempoda söylüyor.Ben müzisyen olmadigim için lazca ark söylemek gibi bir eyi bu aamada dinleycye hakszlk olarak görüyorum.

Cengiz Kibarolu : Imece kültüründe, “Heyamo“ - Yol arklar gibi anonim dörtlükler önemli yeri tutuyor. Vova Albümünde parçalar seslendirirken bu tür unsurlar ne kadar göz önunde tuttunuz.? Müzikten yola çkarak aslnda baka eylere de sahip çkma çabas içerisine mi girdiniz

Hikmet Akçiçek : Sonuç öyle olmu oluyor. Müzik yoluyla o kültürün kayda alnmas belgelenmesi diye bir sonuç ortaya çkyor. Salt müzik yapmak deil, yitip gitmekte olan bir kulturu insanlara sunma, insanlarn bilincine çkarmak çabas. Hatta girite iirimsi bir ey var, “ duyuormusunuz biz buradayiz”, diye balyor, bunu hemince yazdk,  Bu çalma bir bakma Heminlilerin biz buradayiz diye kendi sesini dier seslerin yanna katma çabasdr.

Cengiz Kibarolu : Tarih boyunca Lazlar ve Heminliler hem iç içe hemde bir birinden uzak yaamlar. Bu durum müzik kültürlerine de tanm. Bu anlamda  size göre Vova çalmanzda yer alan arklar, tamamen d eylerden etkilenmemi Hemin kültürüne ait bir çalma m?

Hikmet Akçiçek : Asla öyle bir ey demiyorum. Örnein albümdeki Gelini ve Rasa türküleri ile olarak ben onu tamamen Heminlilerden duydum. Ama bu konu ile ilgili biri yallarla konurken aslnda gürcülerden geldiini filan söylemi. Ne derece doru bilemiyorum

Hani bu ayn corafyay paylatmz için ayn duygular birleebiliyor.

Biliyorsunuz  Sar Gelin bizde Erzurum Çar Pazar diye türkçe söylenir, Azerilerin ve Ermenilerin tarz var. Her üç halkta türkü bizim diyebiliyor, ben diyorum ki anadolu türküsü. Dolays ile bizim Hemin diye söyledigimiz türkülerin de bazlar belki orijin olarak bize lazlardan geçen bir türkü olabilir veya bugün Kazmin, Birolun albümlerinde derlemerinde yer alan bir türkü belki hemin ezgilerinden gelmitir.

Bu bir iç kültürdür. Her ne kadar insanlar yaarken belli çizgilerle ayrlsa da insanlar olaya stanbul’dan baknca bizi Laz, Karadenizli olarak görürler. imdi bu noktada bu ince ayrm sadece bizler görebiliyoruz. çimizden baktmzda bu ayrm bizler yapabiliyoruz. Ben hepsini sahipleniyorum. Bizim çalmamzda da bu ilkeye deer verdik, öyle gördük!

Cengiz Kibarolu : Vovann dinleyiciye ulama diye bir kaygs var m?

Mustafa Biber: Kaygmz var!

Dinleyiciye ulatk m ulamadk m bilemiyoruz. Zor soru.. ( .. gülüyor)

Kime ulamak istediimiz konusunda net bir hedefimiz yok, ancak ilk çerçevede Heminliler. lk hedef Heminliler ama onun dnda farkl kültürlerden müzik sever insanlar olabilir, hayatta farkl araylar olan insanlara ulama da olabilir. Gençler açsndan hani çok ar olduu için handikap gibi gelebilir ancak dinlendikçe, sevilir sanrm. Zaten gençler o  yata yanlrlar. Ama zamanla dinleyecekler ve sevecekler diye düünüyorum.

Albüm dinlemek isteyen daha çok insanlara ulamal. Dinlenmeli, dinlenmek istendigimizde dinleniyoruz. Böyle bir ey var kötü bir ey mi bilmiyorum...

Cengiz Kibarolu : Vova yoluna nasl devam edecek?

Hikmet Akçiçek: Bir Grup olarak devam etme etmeme durumu somut artlara bal olarak ortaya çkacak. Ama deminde söyledim Ancak benim özellikle derlediim toparladm eylerden bir albüm daha çkacak kadar repertuar var. Büyük oranda ilenmi ekliyle, bir ksm bir az daha ilenip aratrlp yerletirilmesi gerekiyor. Dolays ile en azndan benim kiisel olarak hedefim bunu oluturup dinleyiciye sunmak. Zamanlama olarak önümüzdeki dönemde ortaya çkacaktr.

Röportaj Tarihi : 17 Nisan 2006
Hikmet Akçiçek, Mustafa Biber
Röportaj : Cengiz Kibaroglu
Yer : evin Kafe Beyolu
Copyright : Lazebura.net

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

neseVova albümü üzerine istanbuldaki sohbet öncesi Ankarada Ardiç Kitapevinde karlatmz Heminli Nee ile Vova ve Heminliler üzerine konutuk.

Nee 19 yanda ve ailesi ile birlikte Ankarada yayor. Heminceyi anlyor ama az konuabiliyor. Hemin bölgesine gidince zaman zaman geleneksel gisileride giymekten keyif alyor.

Neenin anne ve babasi ise Heminceyi gayet iyi konuuyor.

Nee : Vova benim beüendiüim bir çalma ancak biraz ar bir tarz var. Biz genelde canli müzikleri tercih ediyoruz. Tulumu ise sadece elencede ve horonda kullanlan enstrüman  eklinde görmüyorum ama tulumda sanirim birazda hüzün var.

nese2Tulum ve ölüm uzak seyler gibi, biri ölünce ardndan tulum çalnmyor, aslnda belkide çalnmal!
Bana göre Kaval bizde tuluma göre daha çok hüzün çaritiriyor.

Müziin kalitesinden söz etmek için sözlerinede bakmak gerekiyor.

Hemin kültürü ölecek mi sorusuna ise : Hayr ölmez biz varz diye yantlyor!
Bugün ki genç kuak arasnda kendi kültürüne ilgi var. Gençler artk sokakta horon oynuyor.

Bu konuda umutluyum...

  

Röportaj Tarihi : 12 Nisan 2006
Yer : Ardiç Kitabevi Ankara

Albümü Internet üzerinden IDEFIXE sitesinden satin alabilirsinizmainlogo
Sanatç : Vova
Albüm Ad : Hametsu ha - Hemin Ezgileri - Songs Of Hemshin
Müzik irketi : Ada Müzik

Örnek arky dinlemek için yandaki butoni tklayn
1. Maa aakag maa  Dinle
2. Raa  Dinle
3. Gelini  Dinle
4. Asa onder asa
5. Nenni nenni
6. Hemin horunu
7. Heydane
8. Ha yaylalar
9. kukkun kuka gonçagu
10. Yar yar
11. Ella ella
12. Havaz ali meralets
13. nce harhar / arbar
14. Gelini

 


Yorum (26)add comment

Mori said:

zellikle gelini ve yaylalar paralar beni ok etkiledi sperr almalarnz iin teekkrler...
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2007-01-29 17:24:52
Oylama: +2

.ZTRK said:

tabiiki heminim demekle bitmez baz eyler vardrki uzaktan kumanda misali tavrlar o varl ne yok aeder nede varlna varlk katar herey ve hereyi yerinde uygulayca gzeldir HEREY GNLNZCE OLSUN SEVGLERMLE HEMNM
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-11-12 16:31:47
Oylama: +0

kezi said:

Son yllarda yapm olduunuz mzik ve bizi dunyaya tanttnz iin,sizlere ne kadar teekkr etsek azdr.Bizimde bu yaptklarzn karlnda yapmamz gereken bolca kasetlerinizi almak ve ardalarimza tafsiye etmek olcak.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-19 10:04:49
Oylama: +1

Misafir said:

hemince bi dil mi bu konuda hi birey bilmiyorum da merak ettim
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-18 21:44:45
Oylama: +0

Misafir said:

ETNK MZK DNLEYCS LK AAMADA AZ OLDUUNDAN VOVO'NIN ORJNALN ALIN. ZELLKLE LAZ VE HEMNLLERE NERYORUM KESNLKLE KAYIT YAPARAK BRBRNZE VERMEYN. BUNU RETEN DUYARLI NSANLARA HAKSIZLIK ETMEK H BR LAZA VE HEMNLYE YAKIMAZ.LAZ ORHAN AKGN.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-15 17:02:55
Oylama: +1

Misafir said:

selam herkese
sarkilar cok gzel tabi kltr korunmasi lazim cocuklara lazcayi ve hemsinceyi gretmek lazim bu cok nemli kendi kltrn korumak trklg sevmemek anlamina gelmez.
ben hemsince sarkilari ermenilerre dinlettim bakalim anliyorlarmi diye ama anlamadilar ilk nce hemsince oldugunu sylemedim dinleyin dedim bakin bu ermenicemi diye hayir ermenice deyil dediler
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-11 23:19:19
Oylama: +0

Misafir said:

ok gzel birkey dnlm bende birheminli olarak ok sevindim duyunca inallah hayrls olur ben inanyorumki sizler baaracaksnz vova yi grecek btn trkiye bide bunu syleyeyim gzel hemilce arklar genelde yallar ok biliyorlar ve gzel szleri anlaml szler ieriyor bence onlardan yardm aln derim baarlarnzn devamn cani gnlden dilerim kib by
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-06 17:06:18
Oylama: +0

Misafir said:

bu tur kulturumuzu yanstan kasetlerden cok gurur duyuyorum bu tur organzasyonlarn daha gulu br seklde devam etmesn styorum
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-06 12:19:12
Oylama: +0

Misafir said:

ben wienden kerim fatih biyik boyle bir sey icin gecmi kaldik aslinda ozumuzu kayip etmeyelim insanlari seviyorum bende hemsinliyim
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-09-05 21:51:16
Oylama: +0

Misafir said:

YILLARDIR NSANLAR HEMNLLERN FARKINDA BLE DELD.LAZ DENLNCE TM KARADENZLLER AKLA GELYORDU.BYLE BLNMESNDE HEMNLLERNDE LAZLARINDA HATASI VAR BENCE.KMLKLERNZE SAHP IKIN BU LKE BU MOZALE GZEL.HEMNL VEYELAZ DELM AMA MZKLERNZ DNLEMEKTEN ZEVK ALIYORUM VE OK SEVYORUM.TM HEMNL VE LAZLARA SEVGLER
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-25 09:43:36
Oylama: +0

Misafir said:

SIZINLE GURUR DUYUYORUZ BU MUZIKTEN BASKA GUZEL BISEY OLABILIRMI
HEMSINLI OLDUGUM ICIN COK MUTLUYUM
COK COK COK TESEKKUR EDERIZ
CUNKU ZATEN 3 SENEDEN BERI TULUM VE HEMSINCEYE HASRETIZ

INGILTEREDEN
CANSU UCUNCU
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-19 21:00:56
Oylama: +0

Misafir said:

VOVA GOGSUMUZU KABARTTINIZ
COK TESEKKUR EDERIZ BOYLE BIRSEY YAPTIGINIZ ICIN SIZINLE ONUR DUYUYORUZ
AMA ALBUMUNUZ HERALDE INGILTEREYE GELMEMIS BULAMADIM LUTFEN BURADA YOKSA BURAADA GOMDERIN
SARKILAR COK GUZEL
BENIM RAHMETLI BABAANNEMDE GENCKEN HEP BUNLARI SOYLEMIS
72 YASINDA BILE AKLINDAYDI VE SOYLUYODU
HELEKI MUZIKLERINIZ COK GUZEL
LUTFEN BU ISIN PESINI BIRAKMAYIN
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-19 21:00:35
Oylama: +0

Misafir said:

eski mzikbox niye almyorsunuz bana eskisi lazm o
arklar gzel bu yeni kan gzel deil ltfen eski mziboxu ykleyin.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-15 13:50:10
Oylama: +0

Misafir said:

Arcilik, yaylacalk hobimiz
Kakarlarn etekleri evimiz
Asirlardr deimedi admz
Bulutlar lkesi Heminliyiz biz

Sesini duyunca gler yzmz
Balama, ney deil, tulum sazmz
Gebe yaarz Trklk zmz
Bulutlar lkesi Heminliyiz biz.

Yukarda dinlediim rnek arklarda tulum ezgisi duyamadm, oysa heminlinin tek mzik aleti tulum.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-13 20:48:08
Oylama: +0

Misafir said:

**mek hametsi ellelov ad arliyik**bir hemimli olarak ok gururluyuz***
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-08 23:03:58
Oylama: +0

Misafir said:

Hemsince'yi incelersek Ermenice'ye ne kadar yakin oldugunu gorebiliriz, Hemsinliler belki kabul etmeyecekler ama, diger dogu karadeniz halklari gibi asimile olmuslar, albumdeki sarkilari bir Ermeniye dinlettiginizde size bunun ermenice oldugunu soyleyecektir. Dogu Karadeniz asirlardin bir medeniyet bolgesi olmus ancak bugun karadeniz halklari bunun farkinda mi yoksa egemen kulturun altinda farkinda olmadan eziliyor mu?
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-04 13:16:30
Oylama: +0

Misafir said:

ite dou karadenzde yasayan bz lazlar ve heminller kulturumuze sahp kp ok uzun ylar sonrada gelecek nesllere bunlar aktarablecek kultur brkmler oluturablmek ok guzel br olay.bu kultur duvarna br tas koyana bnlerce teekkur .nce kaset ve ktaplara ve ozellkle aktf yasatablecemz br dergye htyacmz var kan br dere gb kay dalepez bzrat (iyi gunlerde bulusalm)
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-02 22:03:59
Oylama: +0

Misafir said:

bende bir hemsinliyim bununla hep gurur duydum ama pek on pilana cikamadik yani kendimizi kulturumuzu anlatamiyoruz muziklle olsun bolgemizi tanitamiyoruz sorun bu bence butun hemsinlilere selam viyanadan
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-08-01 20:16:30
Oylama: +0

Misafir said:

Ben Hopal heminli olduumdan dolay gurur duyorum. Ve televzyonlarda hemin trkleri alnd zaman dahada gururlanyorum.Daha ok bu tur yaptlarn kmasn diliyorum.CD Ler nerede satlyor bir telefon nosu yazlmasn istiyorum.iyi almalardilerim Muzaffer Kse Sariyer
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-27 14:19:11
Oylama: +0

spala said:

ok gzel bi albm emei geenlere selamlar
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-23 11:20:30
Oylama: +0

balc said:

bu sitede hemince sarklara yer vermeniz ok gzel ben bir heminli olarak lazca sarklar dinlemekten zevk alyorum biz heminlilerlazlar kadar kltrmze sahip ikamyoruz baarlar
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-22 11:19:44
Oylama: +0

Misafir said:

OK DERN VE ANLAMLI YREKTEN TEBRK EDYOM
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-20 19:49:34
Oylama: +0

Misafir said:

katks olanlar tebrik ederim.Ankarada yayorum toplandnz yer varm sizlerle tanimak, etkinliklerinize katlmak isteri herkese selamlar.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-20 13:02:55
Oylama: +0

Misafir said:

tebrik ediyorum. gerekten gzel bir albm. Kendi kltrm olmasa da byle almalarn devam ok kltrllmzn en byk kant.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-07-14 10:43:44
Oylama: +0

'Misafir' said:

Yresel kltrmzn iyiniyetli ellerde ve yreklerde yeniden yorumlanmas elbette ok gzel. Zira yaanm bir gemi var ; deiim ise bizi bieyleri zorluyor.. Bu zorluk gemiin anlalmasn da etkiliyor tabi. Hemin ezgilerindeki hzn ve zlem insannn ypsndaki ruh haliye ilgilidir ve bu ok insancl ve kuatcdr. nemli olan bu birliktelii grebilmek ve buna ideolojik bir arkaplan eklemleme mektir. Eklendiinde aramzdaki ufak tefek gr ayrlkla bizi uzlaya gtrmeyebilir. Geri kimin doasever, kltrne dkn veya trk tutkunu olduu ancak yreinin iindekileri bir trkde, tnda veya iirde aa kmakla analr. Rize heminlileri olarak kltrn sahiplenilmesini ancak ahsi yorumlarn onun yaantsnn nne gememesini dnyoruz. En azndan kendi amza byle. Mzik konusu kadar kltrn yaantas konusunda da bieyler yapmak gerekli. Onun yaanmas iin ne yapabiliyoruz ? Gemi birlikteliimiz ve uzla adna zerimize denlerin yaplmas gerekiyor elbet. Uzla ve hogr ve katksz bar iin tabi ki.. phe brakmayan yaklamlarla.. Selamla.

Hasan MAN.
ST.
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-06-15 21:20:09
Oylama: +0

'Misafir' said:

evet gerekten gzel bir albm olmu ben byle almalarn daha ok olmasn istiyorum nk ne kadar ok alma olursa bizler kendi mziimizin farkna varacaz ve son olrak biz bu sanatlara sahip kmay unutmayalm
 
ikayet et
Beenmedim
Beendim
2006-05-13 18:15:00
Oylama: +1

Yorum yaz
Yorum yazabilmeniz icin sisteme giris yapmalisiniz.

busy
Reddit!Del.icio.us!Facebook!Slashdot!Netscape!Technorati!StumbleUpon!Newsvine!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!Free social bookmarking plugins and extensions for Joomla! websites!
 

Gncel Haberler

Gncel Etkinlikler

26.02.2010 I 23:34 | Lazebura

article thumbnailKaradenizde yaayan engelli kardelerimizin Tekerlekli Sandalye, Akülü sandalye,itme cihaz ihtiyaçlarnn alnmas amacyla düzenlenen destek ve dayanma konserine...
Makelenin Devam...

05.02.2010 I 19:46 | Lazebura

article thumbnail Karadenizin Sesleri, HES'leri kesmek, Karadenizdeki ekolojik ve kültürel tahribata son vermek için bir araya gelecek. Gece Horonlarla balayp, horonlarla bitecek.
Makelenin Devam...

Son Yorumlar

Lazlar ve Siyaset
halkn samsuna kadar laz saymasnn nedeni,93 harbinde atalarmzn yryerek geldikleri v...
Kafkas Dilleri ve Lazca-Adgece(erkese...
amatrce almalarn gelecekte daha netlik kazanacandan ve talarn gelecek kuaklar ta...
Rize Fndkl lesi alayan ve Arl D...
kurusun kurusun dereler kurusun
Lazlar: Hani alm btn kesimleri kaps...
lazcay tehlikede olan diller arasnda deil de tehlikeli diller arasnda bi zihniyet.

Yeni yeler


aykut61turgut

aviurbeli

bandist53

UT AN

Mircan

Mircan

Videolarye Girii

Kimler Online

4 Misafir ve 1 ye Online