Lazebura.net Lazca ve Lazlar :: Lazlarin Internetteki Sesi - LAZ MZ
lazebura.net
Advertisement
 
 
/content/view/562/50/bulusma.jpg
 
LAZEBURA FORUMDAN
 
 
ANASAYFA
TARH
KLTR VE GELENEK
DL
YREDEN
ETL MAKALELER
SELMA KOVA
MZK
EDEBYAT
KAZIM KOYUNCU
LAZCA YAYINLAR
KARADENZ
LAZ MUTFAI
ANKETLER
ETKNLK HABERLER
ONLNE KTAP
KK LANLAR
Quiz
HABER & MAKALE
Premium yelik
YEMEK TARF VER
Bizler - letiim
WEBMASTERLAR
STEDE ARA
ENGLISH
Site Haritasi
Linkler
Sitede Reklam verme
Google map
ONLINE YELER
  24 misafir ve 23 ye
otanusi Anahita serserilaz garebii Golge5461 bobola53 laheri intaharmavi duyguli ooro luprincon__08 BELKIS kancalitso SeRsSseRi ozgurcan canankabadayi ZuaiBozo patlamis misir cutti lostar98 serabol tanas lies peruma tecal53
BIZE DESTEK OLUN

Yardim Miktarini Giriniz
$

KSELLLETR
Sik kullanilanlara ekle
Baslangi Sayfasi yap
DAVET ET
 10 davet kaldi
Davetlerim
 

Google Arama
LAZ MZ PDF Yazdr E-Posta
Sinan Kalaycioglu   
01.05. 2006

Ortalama Kullanici oyu

0.0

0 - 5

lazmuzigi_003aDünyamzda her ulusal ekillenmenin kendine özgü, kültürel yapsnn bir parças olan müzii vardr. En ilkel topluluklardan en gelimi toplumlara kadar bu böyledir.
Corafyann, üretim biçiminin, iklimin vb. ekillendirdii her kültürel biçimlenme kendisini oluturan müzik, dil, edebiyat, el sanatlar, vb. öeler arasnda bir denge kurar, bir uyum oluturur. Bu denge ve uyum o ulusun "ruhi" ekillenmesini de yanstr, yaratr. 


Lazlarn da ruhi ekillenmelerinin bir yansmas olarak edebiyatla iç içe geçmi bugün için ortaya çkarlmam, bilimsel - teknik tanm yaplmam bir müzik potansiyelleri vardr. Bu potansiyelin çok az bir bölümü karde halklar tarafndan bilinmektedir. O da yozlatrlm, çarptlm biçimi ile. . . Dil engeli bata olmak üzere, müzik karakterindeki farkllklar, müzik eitiminin olmay, yukardan dayatlan "yabanc" müzikler, Laz Dilinde ifade edilen duygularn, düüncelerin, imgelerin baka dilde izdüümlerinin olmay vb. bir çok snrlayc öe bir basklanma yaratm, bu müzik potansiyelinin, içten içe erimesine zemin hazrlamtr.
Bilinen, kamuoyuna yanstlan "Laz müzii ( ! ) " ne kadar Laz müziidir. Bir kerre dil ile müzik et ve trnak gibi birbirine baldr. çinden çkt dilden koparlm bir müzik olamaz. T. C. nin yaynlarnda verilen müziin Laz müzii olmad, bunun yalnzca bu müziin bozulmu, yozlam, karikatürize edilmi bir biçimi olduu çok az insan tarafndan bilinmektedir. Lazlarn yaad bölgelerde bu halkn müziinin etütü yaplmamtr.

Resmi ideoloji Lazlar hep "gülen - güldüren", bir mizah unsuru olarak görmek, göstermek istemektedir. Üreten - tüketen, alayan - gülen - üzülen - sevinen, seven - sevilen vb. yani "yaan" bir toplumsal ekillenme olarak, dinamik bir maddi - kültürel yap olarak Lazlar görmek, kabul etmek istememektedir. Müziinin de - Dilini bir tarafa atarak - ancak mizahî tarzn, magazin tarafn görmekte, göstermeye çalmaktadr. Laz müzii deyince hemen herkesin aklna kemençe eliinde söylenen "güler yüzlü, en, hareketli, kpr kpr" bir müzik gelmektedir. Evet Laz müziinin içinde bu da vardr. Ama esas olarak Laz müzii yalnzca bu deildir. Lazlar hiç mi üzülmez, hiç mi isyan etmez, hiç mi alamaz?Peki nerede atlar, karglar, yergileri, talamalar, cenk türküleri, itürküleri, sevda türküleri; yok mudur gerçekten bütün bunlar?Laz köylerinde, genç kzlarn, analarn, ninelerin, babalarn, dedelerin, genç delikanllarn dilindedir.

Lazlar da dier karde halklar gibi ac duyduklarnda at yakar, sevdalandklarnda sevda türküsü söyler, bir eyi beenmediklerinde yergi yapar, cotuklarnda horon teper. Hiç bilinmez neden Lazistanda nineler, beikteki bebeleri atlarla büyütürler, atlar yakarlar beikteki bebelerin baucunda, uyutmak için. Daha kaç halk için bu böyledir pek bilinmez. Korkunç ama gerçek. Sanki yok oluun, kuaktan kuaa geçen kaltsal bir hastalk gibi, sonucu önceden bilinen kaçnlmaz sonun destan sanki, bu yok olu sezgisinden doan bir ürperi bir çlk. Gelecekteki "bakalam kendisini, artk kendisi olmayan kendisini" önceden biliyor olmaktan duyduu korku, bülbülün ölürken söyledii son ark. . . Bütün bir gemi ve gelecek acmasz bir savaa tutuur bu atlarda, bütün bir geçmi ve gelecek siner yürek tellerine. Hiçbir halk Laz halk kadar geleceinden ümitsiz deildir. Hiçbir halkn atlar Lazlarn atlar kadar ümitsiz deildir. O ümidi ilmek ilmek örmek, "makus talihi ters çevirmek" için yalnzca ölenlerimize, doanlarmza deil bütün varlmz seslenebilecek bir müzik kültürümüz var; bütün mesele bunu aça çkarmak, dostun dümann bilgisine sunmaktr.

Müzik insanlk tarihi kadar eski ve insan için su ve ekmek kadar gereklidir. Laz müziinin geçmii de Laz halknn tarihi kadar eskidir en az. Bu halk kendi müziini yaparken, kendi eseri olan bu müzik de Laz halkn yaratmtr. Laz halknn yaatlmas dilinin, gelenek - göreneklerinin, yaam tarznn yannda müziinin yaatlmasna baldr. Bir halk parça parça bunlarla yaratr kendini ve bunlar parça parça çözüldükçe ölmeye, yok olmaya balar.

te Lazistan ninelerinin beikteki bebelere yaktklar atlar bu yok oluun birer sezgisel görüngüleridir.

Otantik Laz müziinin derlenip toprlanmas, tanmlanmas gerekmektedir. steyen herkes özünü bozmadan çada formlar içinde bu müzii ileyebilir. Fakat ticarî kayglarla, kötü bir tenikle, Laz müziinin karakterine uymayan çalglarla, bu müziin kompozisyonuna ters düen kominezonlarla yaplacak çalmalar Laz müziine hiçbir yarar salamaz tersine zarar verir. Taverna tarznda yaplan bütün çalmalara hangi niyetle yaplrsa yaplsn kar çkma gerei vardr. Laz müziinin baka dillerle ifade edilmesi veya baka halklarn müziklerinin Laz Dilinde icra edilmesi müzik adna müzie yaplabilecek en büyük kötülüktür. Müzik içinden çkt dilin maldr. Baka dillerde söylenmesi, o müzie ait metinlerin baka dillere çevrilmesi olanakszdr.
Müziimizi derleyecek, toparlayacak, çada formlar içinde özünü bozmadan doru bir tarzda gelitirecek olan halktan yana sanat yapan sanatçlardr. Bu görev halktan yana sanat yaptn söyleyen bütün sanatçlarndr.

Laz illerinde tarih içinde yaratlan müzik potansiyelini aça çkarmak onu gelitirmek için dardan yaplacak müdaheleler yeterli olmayacaktr. Daha açk söylersek bir devrimci sanatç grubunun bölgeye gidip orada birkaç gün derleme çalmas yapmas küçümsenecek bir davran olmasa da ; sonuçta dardan yaplan bir müdahele olduu için hem snrl bir çaba olarak kalacak hem de "müzik üretimi" adna bir mesafe katedilmi olmayacaktr. Böyle bir çaba, Laz müziinin potansiyelini ortaya çkarmak, derleyip toparlamak ve özüne bal olarak gelitirmek için yeterli olmayacaktr.

Bölgede, halkn kendiliinden müzik üretimini de toparlayacak, bunlara yeni ürünler ekleyecek kültür - sanat kurumlar merkezi düzeyde yaratlmadan, sanat eitimi kurumlatrlmadan müzik alannda da istediimiz hedefe varamayz. Öncelikle yokluu hissedilen bu kurumsal kültür - sanat faaliyetinin yaratlmas gerekmektedir. Kültür - sanat kurumlarnn ulusal talepleri de dikkate alr bir tarzda ve bu amaca hizmet edecek yaygnlatrlmasnda yarar vardr. Halktan yana sanat yaptn söyleyenler, her eye merkezden müdahele eden, yereli ihmal eden, ikincil gören tavr içinde olamazlar. "Halk kültürü - halk sanat" dendiinde iç içe geçmi çaprak iliki ve çelikileri, yani birbirinden çok farkl kategorileri ifade eden çok renkli, heterojen bir kültür -sanat dünyasn anlamak durumundayz. Halk kavam kategorize bir kavramdr. Bu gün halktan yana sanat yaptn söyleyen ve bunu bir ölçüde de baarabilen kimi müzik gruplarnn yapt, Türk halk dndaki halklarn müziklerini yalnzca "sembolik" düzeyde ifade etmekten ibarettir. Bunun nedeni halk sanat yaptn söyleyen sol etiketli sanatçlarn Anadoluda yaayan halklarn kültür - sanat dünyasn iyi bilmemeleridir. Kültür - sanat çalmalar hala stanbul eksenlidir. Anadolu kültür - sanat dünyasnn bilimsel kritikleri yaplm deildir. Solun halk kültürüne, sanatna yabanc oluu, küçümseyici bak bu kopukluun baka bir nedeni olarak gösterilebilir.

Her sorunda olduu gibi kültür - sanat konusunda da faaliyetin her aamasnda halkn katlmn salamalyz. "Halk gerçei" kendini uzun süreçlerde ifade eder, hissettirir. Bizim halk tanmlamamz geni zamana yaylan üreten, yaratan, ölen - öldüren, ancak yok olmayan, binlerce yllk birikimi ruhuna ilemi büyük insan kitlesini içerir. Halka geni zaman boyutuyla baktmzda onun yanlmaz bir hakem, sahte ile gerçei, ireti olanla ta gediine koyan ayrmasn bilen bir seçici olduunu görürüz. Halktaki bilgi kitabî, teorik deil, tamamen yaamn somut gerçeklerine dayanan "deneysel bilgidir"Halktaki estetik duygusu da sade ancak orjinal, otantik ancak modern, yerel ancak evrensel öelerle bezenmi ortak kanlarn ürünüdür. Halk sanatnn özgün eserleri olan anonim eserlerin "insan" ortak paydasnda birletii ve tek tek bireyleri at ve halkn yüzlerce ylda adeta imbikten geçirerek ürettii, snrsz bir kolektivizm ürünü olduu için sevildiini söyleyebiliriz. Halkn yüzlerce yl önce üretii kilimlerin, ilemelerin, ve deiik sanat eserlerinin bugün hala estetik uzmanlarnn ilgisini çekmesi, modern sanat çevrelerinin beenisini kazanmas ve her eyden önce bu eserlerin çalar delerek "varz" diye haykrmalar baka nasl açklanabilir ki?Halkn estetik duygusu toplumsaldr; o toplumsal hayattan damtarak döker bu duyguyu. Halktan alnp halka verilirken ucubeletirilen her deer halk için gerçekte bir kazanm deil kayptr. Taklitçi, halk temeline dayanmayan "sütü bozuk" küçük burjuva özlemlerini pragmatik bir tarzda halkn deerleriyle buluturmaya çalan bir zihniyet, ortaya çkard eyin ne kadar "garip", aslna yabanc olduunu göremez belki. Ama halk binlerce yllk deneyimi ve saduyusuyla bunu çok iyi görür ve deerlendirir.

Bugün Laz müziini yaptn söyleyen bir düzine insan var. Birol Topalolu dnda bu müzii kamu alanna tamak için emek veren birini daha bilmiyoruz. (Zuai Berepe’yi bu deerlendirmenin dnda tutuyoruz.Çünkü onlar hiçbir zaman Laz müzii yaptklarn iddia etmemilerdir.) Laz müziini kaynandan alp bozmadan tekrar halka tayan bir sanatç Birol Topalolu. Onun müzik alannda yaptklar, Laz kültürü ile ilgili yaplan genel çalmalarn önüne geçmitir.

Laz müziine olan açlk istismar edilmemelidir. Müzik alannda elde edilen baarnn sarholuu sararsa sanatçlarmz, çürüme kaçnlmazdr.


Yorum
lazolu
Yazar Misafir ak 2006-08-23 21:25:09
selam arkadalar hepinize selam kazm koyuncu'yu cok sevyorum laz oldugum cn kendmle gururu duyuyorum kendnze y bakn arkadaslar
lazua
Yazar Misafir ak 2006-08-23 21:23:35
meraba arkadalar hepinize selamlar ben trabzonlu b gencim kazm koyuncuyu cok sevyorum ve laz oldugum cn kendimle gurur duyuyuorum
laz tlay
Yazar Misafir ak 2006-08-19 20:55:24
kazm koyuncuya olan sevgimi anlatacak hi bir kelime cmle bulamyorum onu ok seviyorum allah rahmet eylesin mekan cennet olsun :''( seni herzaman arklarnla anyorum vee senii okkk seviyorum... ma mupada sobidare... :(
halikanuri
Yazar Misafir ak 2006-08-18 14:12:01
kazm abnn yoklu hssedlyo ama ben veya benm gb dusunenler ayesnde onun o guzel sarklarn yasatmak unutturmamak temennsndeym sznde oyle olmanz dlerm HALKANUR SUAT CAKIR 
dutxuri
Yazar Misafir ak 2006-08-18 14:11:36
kazm ab btaneyd brdaha gelmez ondan ama yne de onun muzklern yasatmaya devam etmek temennsyle halikanuri suat cakr 
kazm-koyuncu
Yazar Misafir ak 2006-08-13 20:53:53
fark-edilmesi-biraz-ge-oldu
??
Yazar cona_53 ak 2006-08-13 20:45:28
laz muziinde ayhan alptekin, birol topal..,kazm..,vs bu isimler unutulmayacaktr
kazm abimiz tekti
Yazar Misafir ak 2006-08-02 22:07:16
tekti tek kalacak..yerini hi kimse dolduramaz..onun sesindeki hzn ve acnn gercekl hibirseste daha yok!
iteeee buuuuuuu
Yazar Misafir ak 2006-07-17 17:57:32
sen ardeenlimisin beee karde ok gzel oldu 
nediyim baka 
baarlar 
kazm abi
Yazar Misafir ak 2006-07-16 13:42:52
bn karadenizli deilim ama kazm abiyi gerekten ok seviyorum trklerini ok severek dinliyodum vefat ettiinde ok ama ok zldm mekan cennet olsun
ernobil felaketi
Yazar 'Misafir' ak 2006-06-28 14:25:46
kazm abimi elimizden alan ernobil felaketi lanet ediyorum...
KAZIM'A HAKSIZLIK DEL M?
Yazar 'Misafir' ak 2006-06-28 16:32:29
Birol Topalolu, Laz mziinin tek sahibi mi? Kazm gibi bir gereklik varken stelik! 
 
Birol otantik Laz mzii yapyor. Tamam. Bunu Kazm da salnda her frsatta sylyordu, ama Lazca ve Laz ezgilerini yine de dnyaya aan, dini, dili, rk ne olursa olsun insanlar buluturan bir isimdi Kazm. O bir yldzd ve belki de bu yzden gen yata gklere ykseldi.  
 
On tane deil yz tane Birol bir Kazm etmeyecei iin diline ve kltrne son derece bal bir Laz olarak diyorum ki; 
 
Kazim'n lm salt bir lm deil bizim iin ayn zamanda ykmdr. Daha Lazca's: 
 
**URA VAR, MEURA MAODES**

Yorum yaznz
sminiz:Misafir
Balk:
Yorumunuz:

Gvenlik Kodunu giriniz.* Code

 
 
Ortalama Kullanici oyu
Bu makale iin Kullanici yorumu yok

Sadece Kayitli Kullanicilar Yorum yazabilirler!
Giris yapmak iin ltfen ye olunuz

 
 

 

GNN SZ

"Mkemmel insanin aksayan taraflari daha ok belli olur." Goethe     
YE GR
HAFTANIN YELERI


SELMA KOVA
EN OK OKUNANLAR
LANLAR SAYFASI
KUR
Satilik lanlar (22.08.2006)
***EV ORTAMINDA EK- FIRSATI..!***
Satilik lanlar (22.08.2006)
kendi iinizi kurma frsat
Araniyor lanlar (01.08.2006)
20 ytl ye i kuracak eleman
Araniyor lanlar (31.07.2006)
bo zamanlarnda para kazanmak istiyenler
Araniyor lanlar (31.07.2006)


 
= Fotografli
HABER ARV
VOVA RPORTAJ
 
     
  Copyright  © Lazebura.net 2001-2006   Linkler | Kontakt | Forum | Mesaj Panosu | Fotograflar | Video Klipler | Download